SULTANAHMET SEMTİNDE ABDURRAHMAN ŞAMİ HAZRETLERİNİN MAKAM TÜRBESİ

Sinan ÇULUK

Sultanahmet semtinde Kabasakal ve Tevkifhane sokaklarının birleştiği yerde bulunan,  sahabelerden Abdurrahman Şâmî Hazretlerinin makam türbesi ve bitişiğindeki tekkenin inşa ettirilmesine dair Sultan Birinci Abdülhamid Han'ın hatt-ı hümayununu ihtiva eden bir belge sunuyorum. Tekke ve türbe hakkında Prof. Dr. Baha Tanman'dan iktibas ettiğim makaleyi de sonraki yazı olarak takdim ediyorum.HÜVE

Benim Vezirim,
Türbe-i mezkûrun bâlâsında olan oda hedm, ittisâlinde olan iki dekâkîn taraf-ı Vakf-ı Hümâyûn'umdan mübâya‘a, bir sagir hânecik yapılup tanzîmi mi‘mâr ağaya ve mütevellî-i Vakf-ı Hümâyûn'um olan hâlâ darbhâne nâzırına ihâle oluna.

Şevketlü Kerâmetlü Mehâbetlü Kudretlü, Veliyy-i ni'metim Efendim Pâdişâhım
Arslanhâne kurbunda Abdurrahman eş-Şâmî Hazretlerinin türbe-i şerîfesinin üzerinde kâ’in odanın ref‘i ile bir türbedâr odacığı inşâ ve Evkâf-ı Hümâyûn-ı Hüsrevânelerine ilhâkıyyeti husûsu emr u fermân-ı Hümâyûn buyurulmakdan nâşî der-akab mi‘mâr ağa kulları ihzâr ve tekrâr mahall-i mezbûra irsâl olundukda ağa-yı merkûm kulları mahall-i merkûma varup misâhâ ve keşf ve hattâ el'ân olan hey’etini resm idüp taraf-ı çâkerîye geldikde türbe-i şerîfenin bâlâsında kâ’in oda hedm olunur ancak bir türbedâr odası inşâsı irade buyurulur ise ittisâlinde olan dükkân mübâya‘a olunmağa muhtâçdır. Eğer havâlarıyla iki dükkân iştirâsına rağbet buyurulur ise ol zamân nisvân sâkin olacak mertebe türbedâra bir sagir hânecik inşâsı mümkündür deyü haber virür. Resm-i mezbûr dahi atebe-i ulyâ-yı Mülûkânelerine ref‘ u takdîm olunmağla manzûr ve ma‘lûm-ı Hümâyûnları buyuruldukda Cenâb-ı Hakk Celle Şânuhû nice böyle hayrât u hasenâta muvaffak ve mazhar eyleye. Madde-i merkûmenin kangı şıkkı emr u irâde-i sâmiyeleri buyurulur ise emr u fermân şevketlü kerâmetlü mehâbetlü kudretlü, veliyy-i ni'metim efendim Pâdişâhım hazretlerinindir.
BOA. HATT-I HÜMAYUN 1451/17 (tarihsiz)


Kitabesi:
"Mihmandâr-ı Hazret-i Peygamberî Hazret-i Hâlid'in alemdârı Abdurrahman Şâmî Hazretlerinin meşhed-i âlîleridir. Sene 1302  İzzet"