OSMANLIDA ALKOLLÜ İÇKİ VERGİSİ TEZKİRESİOsmanlının en eski zamanlarından itibaren boza, şarap, rakı gibi içkilerden vergi alındığı kayıtlara geçmiştir. Bunların tahsil edilmesi ve toplanan gelirin harcandığı kalemler çeşitlilik arz eder. Bu çeşitliliğe son verilerek tek elden vergi toplanması için Nizam-ı Cedid devrinde 1793’ten sonra teşkilatlandırılan Zecriye Muhassıllığı devlete büyük gelir getiren bir kurumdur. Nizam-ı Cedid’in finansmanı için ihdas edilen “İrad-ı Cedid Hazinesi” nin en önemli gelir kalemlerindendir.


Burada metin transkripsiyonunu verdiğimiz belge Andriya Kokosa isimli tüccara 13270 kilo şarap satın aldığı Bozcaada’da ödediği verginin başka iskelelerde tekrar tahsili talebinde bulunulmaması için Bozcaada Zecriye Muhassılı tarafından verilen tezkiredir.

METİN:

BİHİ [Besmele yerine]
Şarap
kıyye [kilo]
13270
Yalnız on üç bin iki yüz yetmiş kıyye şaraptır

Andriye Kokosa bazergânın [tüccarın] Elenos tebeasından Kapudan Kosti sefinesine [gemisine] bu defa Bozcaadası’ndan mübayaa eylediği [satın aldığı] ber-muceb-i bâlâda muharrer [yukarıda yazılı olduğu gibi] yalnız on üç bin iki yüz yetmiş kıyye şarabını bâ-irade-i seniyye maktuʿ veçhile [kanunu üzere tayin edilen miktar] bu tarafta rüsum-ı zecriyesi [alkollü içki vergisi] tamamen ahz olunmağla her ne tarafa gider ise gümrük ve zecriye memurları tarafından tekrar gümrük ve rüsum-ı zecriye mutalebesiyle bir gûne rencide ve müdahale olunmamak [gümrük ve zecriye memurları tarafından tekrar vergi talep edilerek incitilmemeleri] içün işbu tezkire-i memhûre ita olundu. 29 Ca. Sene 1258 [8 Temmuz 1842]

Mühür [An-canib-i Zecriye-i Bozcaada]Yorumlar