Kayıtlar

Şubat, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

ÜÇÜNCÜ SELİM’İN KIBRIS’A SÜRDÜĞÜ HİNTLİ KİMYAGERLER

Resim
Bursa’da Hintli kıyafetinde üç kişi yanlarında kimyager aletleriyle yakalanırlar. Kimyager yahut kalpazan olup olmadıklarının anlaşılması için Bursa kadısı tarafından İstanbul’a gönderilirler. Neyse ki kalpazan olmayıp kimyager oldukları anlaşılmış. Kalpazan olsalardı kelleleri gidecekti. Sadece kimyager oldukları için Kıbrıs’a sürgün cezasınaçarptırılmışlar.

İnsanların yanlarında kimyager aletleri bulunduğu için sürgün cezasına çarptırılmalarındaki mantığı anlamak çok zor. Adamlar gerçekten Hintli mi, Bursa da ne arıyorlardı, hakikaten kimyager mi idiler?. Belki de o devirde Osmanlı topraklarını karış karış gezip bilimsel araştırma peşinde koşan batılı bilim adamı veya seyyahlardı. Bu evrakın önünü ardını aradım ama devamını bulamadım. Bulabilirsem belki bir ayrıntı yakalarız.

BELGE METNİ
Şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veliyy’-i ni’metim efendim padişahım
Çend rûz mukaddem bazı kimyager âlâtıyla Bursa kadısının i’lamıyla Hindî ziyyinde üç nefer kimesne varid olup merkumların…

SULTAN ABDÜLHAMİD'İN ÖNCE ÖDÜLLENDİRİP SONRA TOPLATTIRDIĞI KİTAP

Resim
Sultan İkinci Abdülhamid döneminde sadece basın organları değil, ders kitaplarının da sansüre maruz kaldığına dair ibretlik bir belgeye ulaştım. Aydın Valisi Hasan Fehmi Paşa Tanzimat döneminde yetişmiş, bakanlık, valilik, hususi elçilik yapmış, Mekteb-i Hukuk’ta hoca, Fransızca’dan çevirileri olan, kitaplar telif eden başarılı, yüz akımız devlet adamlarındandır. Ayten Can Tunalı’nın kaleme aldığı makaledeki muhtasar biyografisine aşağıdaki künyeden ulaşabilirsiniz. 1883’te yazdığı “Telhis-i Hukuk-ı Düvel” adlı kitabı Hukuk Fakültesi’nde “Devletler Hukuku” ders kitabı olarak okutulur. İlk baskısından bir adedini Sultan II. Abdülhamid’e takdim eder. Padişah çok beğendiği kitaptan bir tane daha ister ve paşayı ödüllendirir. Aradan on koca yıl geçer, kitap ders kitabı olarak Hukuk Fakültesi’nde okutulurken imzasız bir jurnalle Hasan Fehmi Paşa gibi bir vezirin yazdığı ders kitabında muzır ifadeler yer aldığı ihbar edilir. Muzır olduğu iddia edilen ifade anlamsız upuzun bir cümleden ibare…

HESAP MAKİNASI

Resim
1900'lerin hemen başındaki ilk hesap makinalarından.


TÜRK ASRI

Tarihte "Türk Asrı" denen bir zaman diliminin varlığı unutuldu. Anket yapsak 16. yüzyılın en büyük üç devletinin Osmanlı, Safevi ve Babür Devletleri olduğunu bilen kaç kişi çıkar. Bu devletlerin tamamı Türk Devleti idi. Türkçe konuşulur, hükümdarları Türkçe eserler kaleme alırlardı. Ayrıca Orta Asya da Türk devletlerinin hakimiyetinde idi. Çin çok uzaklarda sefil bir ada halindeydi. İngiltere, Fransa şimdilerde üretip donattıkları şatafatlı bir tarihi öne sürseler de geçmişlerinde gerçekte o vakitler ilkel ve etkisiz devletçiklerden sayılırlardı. İspanya eh işte ama esasında Avusturya Hristiyan Avrupa'nın en büyük devleti idi. Yine de imparatoru protokolde bizim sadrazama eşitti.
İşte bu haşmetli "Türk Asrı"nda Viyana kapılarından Doğu Hindistan'ın uçlarına Afrika'nın kuzeyinden Orta Asya bozkırlarına kadar hakimiyet Türklerdeydi. Ne oldu bu ihtişama, egemenlik sahasına... Babürlülerin, Safeviler ve sonraki İran hanedanlarının, Buhara hanlıklarının nefe…

ALTAY SPOR KULÜBÜ TARİHÇESİNE KATKI

Resim
1924 yılına ait bir gazete kupüründe Altay kulübü…

(ALTAY) İZMİR KULÜBÜNÜN KIYMETLİ İDMANCILARI ŞEHRİMİZDEGeçen nüshamızda Ankara’da yapılan spor müsameresinde atletik müsabakalardaki muvaffakiyetlerini ve futbolda Ankara muhtelit takımına karşı ihraz ettikleri galebeyi kaydettiğimiz (Altay) ismindeki İzmir kulübünün idmancı gençleri ahiren şehrimize gelmişlerdi. İzmirli kardeşlerimizin şehrimize gelişleri gayriresmi ve sırf memleketlerine gitmek üzere İstanbul tarikını tercih etmiş olmalarından ibarettir.

Sporda ve bilhassa futbolda temasların ne kadar kıymetli neticeler verdiğini müteaddit tecrübelerle görmekteyiz. Gerek şehrimiz kulüplerinin ve gerek Anadolu takımlarının mütekabil temaslarla hem kardeşlerini yakından tanımış olmak ve hem de futbolun terakkisine hizmet etmek için sıkı sıkı seyahatler tertip etmeleri ne kadar faideli olacaktır. Bu münasebetle Altaylı idmancılarımızın bu hareketlerini takdirler ile karşılar ve kendilerine beyan-ı hoş âmedî ederiz. FOTOĞRAFTAKİLER
Arkadak…