Kayıtlar

Haziran, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

KORUK TEKYESİ’NİN TAMİRİ RİCASINA DAİR TUHAF BİR TEZKİREDİR

Resim
Erenler ve şehen-şâh-ı kerem-ver sâyesinde hıdmet-i celîlesiyle hulvü’l-mezâk olduğum Koruk Tekyesi’nin tamiri hakkında şeref-sudûr eden vaʽd-i âlîleri asma karâr olduğundan sabr ile koruk helva olur mesel-i şîrînine iʽtimâden bugün yarın iʽmârına teşebbüs olunur deyü terakküb olunmuş ise de güz mevsimi hulûliyle üzüm vakti geçerek havalar ekşimeğe başlamış ve halbuki dergâh-ı mezkûr gelmekde olan fasl-ı şitânın şiddetine tahammül edemeyerek câriye-i bintü’l-ineb ile görüşmeği iʽtiyâd eden mestâne erler gibi yıkılması meczûm ve şimdilik mehmâ-emken taʽmîr ve termîmiyle ayaklandırılmasına çâker-i hâk-i berâberlerinin iktidârım olmadığı emr-i gayr-i mevhûm olduğundan başka beher hafta zikr u mukabeleye gelen zevât-ı dervişân ile hangâh-ı mezbûrda beytûtet kılan fukarânın kahve ve atʽimesini pişürmek içün elzem olan odun ve kömürün vakt-i tedârüki dahi güzerân itmekde idüğünden kulûb-ı uşşâk gibi harâb olmağa temâyül eden şu zâviyenin hüsn-i tesviyesi bağ u ihsan ü kerem ve gülistân-ı lu…

KÂBE’DE YALAN SÖYLEMEKTEN ÇEKİNMEYEN MEKKE AHALİSİ

Resim
Bir zamanlar Mekke, Medine ve Kudüs sakinlerinden bazılarına Anadolu ve Rumeli halkından, çeşitli vakıflardan, beylerden, ulemadan, vezirlerden, cariye, valide ve hanım sultanlardan, padişahlardan velhasıl her sınıf ve zümreden çanta çanta altın gönderilirdi. Surre adı verilen bu paraların oralara gönderilmesi maddi manevi çeşitli beklentileri karşılamak içindi. Surre alayı hakkında çeşitli yayınlar olsa da nasıl dağıtıldığı hakkında pek bir tasvir yoktur. Mühimme Defterlerinden birindeki hükümde rastladığımız şu ibareler ibret verici malumat içerir.  Mekke surresinin dağıtımı Kâbe’de gerçekleştirilirmiş. Çil çil altınlar eldeki defterlerden okunan isimlere elden teslim edilirmiş. Buralardan oralara sevap işlemek için gönderilen paraların teslimatında oldukça yolsuzluklar yapılırmış. Harem-i Şerif’in içinde günah işlemekten hiç çekinmeyen bazıları kendilerinin ismi okunmadığı halde “okunan isim benimdir” diye yalan söyleyerek başkasının hakkına sahip çıkarmış. Bir kişi bazen kırk elli …

RUSYA'NIN ÇIKARLARI VE KÜÇÜK ASYA'NIN İSTİLASI

Resim
Ermeni Tehciri'nin hemen ardından Anadolu üzerindeki emperyalist emellere yönelik, Fransa'nın Le Temps gazetesinde bir değerlendirme yazısı yayınlanır. Çok enteresan tespitlere sahip olan bu yazı yayınlanır yayınlanmaz Osmanlı Hariciyesi tarafından tercüme edilmiştir. Ben de bu tercümeyi günümüze göre sadeleştirdim. Ayrıca makalenin yayınlandığı gazetenin dijital görüntüsünü de ilave ediyorum. Fransızca metin ile benim sadeleştirmem arasında bir farklılık tespit edenlerin bildirmesi durumunda çok memnun olacağım.
Sinan ÇULUK«Le Temps [Tan] gazetesinin 29 Mart 1916 tarihli nüshasından

Verdun civarında cereyan etmekte olan askeri harekâtın bizim açımızdan önemi ne olursa olsun, askeri görüşler bir tarafa, Küçük Asya’yı siyasi ve iktisadi önemine binaen gözden uzak tutmak mümkün değildir.

Rusya orduları aynı zamanda Erzincan, Bağdat ve Trabzon’a doğru üç koldan ilerliyorlar. Fransa’da dönüp dolaşan şayialara göre bunlar Ermenistan’ın* zaferini tamamlamak üzeredirler.

Rusların ba…