AYASOFYA CAMİİ’NDEKİ DANDOLO MEZARI

Sinan ÇULUK

Dördüncü Haçlı Seferi’nin komutanı Venedik Doju Enrico Dandolo, Latinlerin 1204 senesindeki İstanbul’u işgalinden sonra ölüp 1205’de Ayasofya’ya gömülmüştür. 1928 senesinde Venedik Belediye Reisi, hazırladıkları tunçtan bir levhayı bunun mezarına asmak için izin istemişlerdir. Bu talebin iletildiği Dâhiliye Nazırı [İçişleri Bakanı] bu talebe hiddetle tepki göstermiş, değil mezarına levha asmak, ziyaretçilerin çiçek bırakmalarına bile engel olunmasını istemiştir. Hatta Venediklilerin isterlerse bu mezarda yatan Dandolo’nun kemiklerini nakledebileceklerini bildirmiştir.


Ne var ki bugün bu mezar yeri kordonlarla çevrilmiş ve başına da bir plaket asılmıştır. Şükrü Kaya’nın hassasiyetini artık göremiyoruz.

Belge Metni:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Dahiliye Vekaleti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Birinci Şube

Başvekalet-i Celile’ye

Ayasofya Camii’nde medfun Venedik dojlarından İzenko Dandolo’nun* mezarına Venedikliler [tarafından ?] vaz’ edilmek üzere ihzar olunan tunçtan mamul levhanın vaz’ına müsaade itası hakkında Venedik Belediye Reisi tarafından müracaatta bulunulduğu İstanbul Vilayeti’nden bildirilmekle mezkûr levhanın ta’likı** değil hatta zairler*** tarafından iklil**** vaz’ına***** bile müsaade olunmaması vilayet-i mezkûreye ve vuku’-ı hali derc ile isterler [ise] ızamını nakledebilecekleri de ilaveten Hariciye Vekaleti Celilesi’ne iş’ar kılınmıştır arz ederim efendim. Riyaset-i Cumhur Katib-i Umumiliği cânib-i âlîsine de arz edilmiştir. 28.4.1928

Dahiliye Vekili
Şükrü Kaya [imza]

* Enriko adının İzenko şeklinde yazılması daktilo hatası olabilir
** asılması

*** ziyaretçiler
**** bugün çelenk dediğimizin esası iklildir. Başa takılan çiçekten taç mânâsına…
***** konulmasınaYorumlar