sculuk@gmail.com

Fotoğrafım
http://www.sinanculuk.blogspot.com.tr/ Bu sitenin yazılarıyla görsel malzemeleri internet ortamında kaynak gösterilse dahi iktibas edilemez, kopyalanamaz. Ancak canlı bir link ile bağlantı verilebilir. Yazılı basın, akademik yayın gibi ortamlarda sayfa adresi kaynak gösterilmelidir. İzinsiz veya link verilmeden kopyalandığı takdirde 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" uyarınca takibatta bulunulur.

5 Ağustos 2015 Çarşamba

ENVER PAŞA MÜHÜRLÜ RÜTBE TEVCİHİ


Bundan tam 100 yıl öncesi tarihli bir tevcihin belgesi. Bursalı Bekir Sıdki Efendi'ye mülazım-ı sani=üsteğmen rütbesi tevcih edilen bu belgenin altında yer alan mühür Enver Paşa'ya aittir. Yazısı son devrin Divani hattıyla kaleme alınmış güzel bir numunedir.

METİN

Gayretlü Bekir Sıdkî Efendi
Derkâr olan dirâyet ve ehliyetine mebnî lede’l-arz şeref-müteallik buyurulan irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî mantûk-ı celîli vechile uhdene Ağır Topçu Mülâzım-ı Sânîliği rütbesi tevcîh kılınmış olduğundan her halde ber-mûceb-i kânûn îfâ-yı hüsn-i hizmetle iktisâb-ı feyz u rif’ate sa’y u gayret eyleyesin.
Fî 19 Safer sene 333 ve Fî 25 Kânûn-ı Evvel sene 330 [7 Ocak 1915]

[MÜHÜR]
Harbiye Nazırı Enver