112 YAŞINDA SÜNNET OLAN YUSUF'UN ARZUHALİ

Sinan ÇULUK

---------------------------------------------------------

HÜVE


Sah

Divan İşareti =

Düşen mahlûlden takas olmak üzre
İstanbul’da Akmişe Damgası Mukâta‘asından yedi akçe tevcih olunmak
B u y r u l d u
24 S[afer] sene [1]128
[18 Şubat 1716]
 

Devletlü ve Merhametlü ve İnayetlü Sultânım Hazretleri sağ olsunBu kulları yüz on iki yaşında ve ruhbanlar zümresinde iken, devletlü sultanım hazretlerinin huzûr-ı âlîlerinde şeref-i İslâm ile müşerref olup, el-hamdü-lillâhi Te‘âlâ ve lâkin ziyâde pîr u ihtiyâr, kâr u kesbe iktidârım ve tâkâtim olmayup ve sünnet olal[ı]dan beru hasta yaturam. Merhamet ve inâyetlü ümîdiyle devletlü efendime ahvâlim i‘lâm. Lillâhi Te‘âlâ ve Resûlihî pîrlik ve ihtiyârlık hâlime merhamet buyurup kifâf-ı nefs mıkdârı İstanbul Gümrüğü′nden ihsân ve mesrûr buyurmanız recâ ve niyâz iderim. Birkaç günlük ömrümde efendimin du‘âsında olayım. Ma‘lûm-ı devletleridir ki bu sinîn-i sâlde şeref-i İslâm ile müşerref olduğum ecilden ümîdvârım ki devletlü efendimin hakkında du‘âmız müstehâb ola. Allahu Sübhânehu ve Te‘âlâ şevketlü ve kerâmetlü Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerinin ve inâyetlü efendimin ömr-i devletlerin yevmen-fe-yevmen ziyâde eyleyüp ve a‘dâ-yı dîn üzerine gâlib ve muzaffer eyleye. Âmîn bi-hurmetihî seyyidi’l-murselîn. Bâkî emr [u] fermân devletlü efendim Sultânım hazretlerinindir.

Bende-i Yusuf

BOA, İbnülemin Tasnifi, Müstediyat, 291

"Arşiv Dünyası Dergisi, sayı 8, Haziran 2006, s.54-55" de yayınlanmıştır.