LEFKOŞA KIRKLAR TEKKESİ KİTABESİ

Lefkoşa'nın doğusunda, Ercan Havaalanı'nın hemen güneyinde Kırklar köyü yakınlarında geniş bir arazinin tam ortasında bulunmaktadır. 1963 öncesi karma vaziyette Türkler kadar Rumlar tarafından da kutsal sayılırmış. Çevredeki Türk köyleri burada yağmur duasına çıkarlarmış. Harabe haline gelmişken T.C. Yardım Heyeti tarafından tamir ettirilmiş ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. Kapıdan girdikten sonra bir mihraplı mescit halindedir. Arka tarafında alçak tavanlı yerlerde sayıları kırk olduğuna inanılan kabirler mevcut. Burada yatanların kimliği hakkında kesin malumat olmamakla birlikte, Arap akınlarında şehit düşenler, üçler, yediler, kırklar diye genellenen evliyaların yattığına dair spekülasyonlar yapılmaktadır. En doğrusu galiba buraların birer makam mezarı olduğuna inanmak.


BU KİTABE GÜNÜMÜZDE MEVCUT DEĞİLDİR. FOTOĞRAFINDAN KOPYASININ YAPILMASI VE YERİNE ASILMASI GEREKMEKTEDİR.


KKTC MİLLİ ARŞİV ve ARAŞTIRMA DAİRESİ
VAKIF DOSYALARI 91-1937-1-6 NUMARALI BELGEDEN ALINMIŞTIR

KIRKLAR TEKKESİ KİTABESİ

Vali-i Kıbrıs o zât-ı nüktedân-ı pür-himem
Nâm-ı sâmîsi Mehemmed mahlas-ı pâki Emîn

Belde-i Kıbrıs’da Kırklar ile şöhret-yâb olan
Hâb-gâh-ı evliyâ olmuşidi pür-gerd ü hazîn

Buk’a ve merkadlerin tecdîd ü ta’mîr eyleyüp
Eyledi ervâh-ı ehlullaha i’zâz-ı mübîn

Hakk Te’âlâ eyleye himmetleriyle feyz-yâb
Böyle hayrâta muvaffak ide Rabbü’l-Alemîn

Bir geçip Rûhü’l-Kuds târîhini sebt eyledi
Oldu ma’mûr u mutahhar Bâr-gâh-ı Erba’în

Fî sene 1228 gurre-i Zi (Zilkade veya Zilhicce)
Ketebehu es-Seyyid Feyzullah Şeyh-i Mevlevihane-i Lefkoşa


KIRKLAR TEKKESİ KİTABESİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE ANLAMI

Kıbrıs vâlîsi olan himmet sahibi o zarif kişinin
Yüce ismi Mehemmed, ikinci tertemiz ismi ise Emin'dir.
***
Kıbrıs beldesinde "Kırklar" ismi ile tanınmış bulunan,
Evliyalar barınağı toz toprak içinde hüzünlü bir halde iken.
***
Vali Mehmed Emin Paşa binalarını ve kabirlerini, sandukalarını yenileyip tamir ederek
Allah dostlarının ruhlarına apaçık bir ikramda bulundu.
***
Yüce Allah onun gayretlerini bereketlendirerek
Böyle hayır işlerinde onu daima başarılı kılsın
***
Ruhü’l-Kuds bir eksilterek tarihini tespit etti.
Kırklar makamı bakımlı ve tertemiz oldu.

1813 senesinde
Lefkoşa Mevlevîhânesi Şeyhi es-Seyyid Feyzullah Efendi tarafından yazılmıştır.


Yorumlar