ÜSS-İ ZAFER'DEN: HELADA SAKLANAN İÇKİ DESTİLERİNDE KURAN SAYFALARININ TIKAÇ OLARAK KULLANILMASI
Sahaflar Şeyhizade Esad Efendi’nin bu eseri Yeniçeri Ocağı’nın ortadan kaldırılışını anlatır. Bir devletin kendi ordusunu yok etmesi tarihte nadir gerçekleşen durumlardandır. Bazen Rusların “İsterlitz” askerini imha etmelerine benzetilir. Bizdeki tam bir kıyım olmuş, ardından, etkileri günümüzde olanca canlılığı ile yaşayan toplumsal bir dönüşüme zemin hazırlamıştır. Bu dönüşümü hazırlayabilmek için tabii ki o devirdeki kamuoyu oluşturma araçları sonuna kadar kullanılacaktı. Esad Efendi’nin bu kitabı başlıcalarından biridir. Esad Efendi bu eseri yüzünden İkinci Mahmud tarafından paraya boğulacak ve çeşitli makamlarla ödüllendirilecektir. Kitabın 212. Sayfasındaki şu ibareleri yazmak, karşılığında mal ve makam olmazsa, bir de adamın karakteri varsa, kolay değildir.

“Kıncı ismindeki bir Bektaşi şeyhinin evinin helasında ortaya çıkan içki destilerinin ağzını Kuran sayfaları ile kapadıklarını gören memurlar haber vermişler.”

Bunlar demek ki sadece tekkeleri değil şeyhlerin evlerini de yıkmışlar. Esad Efendi’ye inanmamız gerekirse Kıncı Baba içkileri mutfağında, odasında değil de helada saklıyormuş. Ben inanmıyorum. Hele destilerin ağızlarında Kuran sayfalarının tıkaç olarak kullanılması tamamen kuru iftiradır. Bu kadar da olmaz.

METİN

…Zikr olunan tekyelerin çoğunda setrine ihtilas-ı vakt edemediklerine binaen humlar ve sebûlar dolusu bâde bürûz ve ale’l-husûs Kıncı beytü’l-halâsında zuhûr eden destilerin ağzına neuzü billahi teala Mushaf-ı Şerîf evrakını [okunamadı] yani tıkaç yaptıklarını hedmine memurlar görüp haber vermişlerdir. Pes, Der-i Saadet-masîr vücûd-ı bed-bûy-i ilhâd-nümûdlarından vech-i mezkûr üzere tathîr kılındıktan sonra Zilhicce’nin yirmi altıncı günü sûret-i emr-i âlî-şân âtiyü’l-beyânda tafsîl kılındığı keyfiyet üzere Rumili Eyaleti’nde kâin tekyelerin tanzimine Mirahur-ı Evvel Ali Bey ile müvella olmak üzere müderrisinden Pirlepeli Ahmed Efendi….

Yorumlar