KIBRIS'TA İNGİLİZ SÖMÜRGESİ DÖNEMİ DİPLOMASI


Lozan Anlaşması ile İngilizlere terk edilen Kıbrıs’ta eğitim Osmanlı usûlü ile devam etti. 1925 senesinde verilen bu ilkokul diplomasında listelenen o devrin dersleri eğitim hakkında bir fikir verebilir. İlginç olan husus Türkçe Dilbilgisi dersi yerine eski usûl Sarf-ı Osmani isminin kullanılmasıdır. Osmanlı Devleti ortadan kalktığı halde “Osmanlı” tabirini bırakmayıp kullanmaya devam edenlerin Kıbrıslı Türkler mi yoksa İngiliz idaresinin bir dayatması mı olduğu tetkike muhtaçtır. Kuran ve zorunlu din dersinin müfredatta yer alması 1930’lardan sonra din derslerinin müfredattan çıkarıldığı Türkiye’den farklı bir durum arz eder.  1955’ten sonra teşkilatlanan “TMT Mücahitlerinin” din bilgisi açısından bir müktesebatları olduğunun da göstergesidir.

CEZİRE-İ KIBRIS - DAİRE-İ MAARİF

Kıbrıs Ceziresi Mekatib-i İslamiye-i İbtidaiye Şakirdanına Mahsus Şehadetnamedir.

Kıbrıs ceziresinde vaki Baf kazasında Tera karyesi zükûr mektebi şakirdanından Mehmed Arif Efendi bin İrfan Bey’in 1924-1925 sene-i tedrisiyesi esnasında mekatib-i ibtidaiyede tahsili meşrut olan

Kur’an-ı Kerim maa Tecvid, Malumat-ı Diniye, Kıraat ve Musahabat-ı Ahlakiye, Sarf-ı Osmani, Tarih, Coğrafya, Eşya ve Ziraat dersleri, Hesap ve Hendese, Resim ve El İşleri, İmla, Yazı, Tahrir, Ezber, (Teganni), Terbiye-i Bedeniye

Derslerinden lede’l-imtihan malumat-ı müktesebesi derece-i kifayede görülmüş olduğu tasdik olunur.

Mekatib-i İslamiye Müfettişi
İbrahim Hakkı

Mumaileyh mekatib-i ibtidaiye tahsilini ikmal eylediğinden usûlen kabûlü mücâz olan her hangi bir mekteb-i rüşdiyeye bilâ-imtihan kabûl olunmak üzere işbu bir kıt’a şehadetname musaddakan i’tâ kılındı.

Fî 31 Mayıs sene 1925

Ser-Müfettiş-i Mekâtib

[İmza]

Yorumlar