EHRAM GAZETESİ’NDEKİ EŞEK HERİF BİLMİYOR MU?


Mısır’daki el-Ehram Gazetesi Türkiye’de cumhuriyetin ilanından sonraki bazı gelişmeler üzerine bir yazı yazmış. El-Ehram’ın iddiasına göre, Ankara’daki Cumhuriyet teorisyeni aydınlar, İslam Dini’nin Arap ırkına münhasır olduğunu ileri sürerek, Bozkurt sembolünü İslam Dini yerine ikame etmeye çalışıyorlarmış. İleri gazetesinde, El-Ehram gazetesini eleştiren ve iddia edilenin aksine Cumhuriyet’in Anayasa’da İslam Dini’ni resmi din olarak ilan ettiğine dikkat çekiliyor. Bu yazıyı İleri gazetesinden nakleden Sebilürreşad ise İleri’yi destekleyerek Cumhuriyet Devleti'ne iftira eden el-Ehram’ı şiddetle reddediyor. Mehmed Akif’in başında olduğu İslamcı “Sebilürreşad” ile Pozitivist “İleri”nin Cumhuriyet’in ilk yıllarında birlik halinde olması bugün için inanılması zor bir anlayış.
METİN:
EHRAM GAZETESİ’NİN İFTİRALARI
İleri Gazetesi’nin başmuharriri yazıyor:
Ankara’da Yusuf Akçura, Ağaoğlu Ahmed, Ziya Gökalp, Hamdullah Subhi ve Celal Nuri ne yapmakla meşgulmüşler bilir misiniz? Bu eşhas diyanet-i celile-i İslamiye’nin Arab kavmine münhasır yahud layık olduğunu ileri sürerek kable’l-İslam Türklerce mabud (!) olan “Bozkurt”u put ittihazına çalışıyorlarmış! Asla latife etmiyoruz. Mısır’da pek münteşir olan (El-Ehram) gazetesi bu havadisi veriyor. Hatta bu melunlar işi o dereceye götürmüşler ki Türk mabudu Bozkurt posta pullarının üstüne bile geçmiş!...
Türk müceddidleri hiçbir vakit esasat-ı diniyyeyi ta’riz etmemişler ve milliyetleriyle beraber hissiyat-ı diniyyelerinin takviyesine de çalışmışlardır. El-Ehram muharriri olan eşek herif bilmiyormu ki Cumhuriyet ilan olunduğu vakit kabul edilen dört maddeden ikincisi diyanet-i celile-i Ahmediye’nin Türk Cumhuriyeti’nin din-i resmîsi olduğu sadedindedir. Ahkam-ı şer’iyenin tenfizi “Teşkilat-ı Esasiye”mizde bir umde teşkil eder. Bu cumhuriyet halkı ne kadar Türk ise o kadar Müslümandır. Türk Milleti’nin mevcudiyetini muhafaza etmek için teceddüde karar vermesi, İslamiyet’e münafi değil, İslamiyeti i’la edici bir işarettir.
SEBİLÜRREŞAD - El-Ahram gazetesi bir Hristiyan gazetesidir. Bizim hakkımızdaki neşriyatı hüsn-i niyyete makrun değildir. “İleri” gazetesinin dediği vechile, devletimizin teşkilat-ı esasiyesinde ahkam-ı şeriyyenin tenfizi bir umde teşkil ettiği gibi din-i resmîsi de Din-i İslam olduğu musarrahtır. Binaenaleyh Devlet-i Cumhuriye’miz hakkındaki iftiraları biz de kemal-i şiddetle reddederiz.Yorumlar