BAKIRKÖY ÇARŞI CAMİİ

Kara Derviş Ağa adı da verilen cami, Şaban Ağa tarafından Hicri 1010- Miladi 1601-1602 tarihinde yaptırılmış. 415 senelik bu cami harabe hale gelince 1875 tarihinde Sultan Abdülaziz tarafından onarılmış. 1960’lı yıllardan kalma iki siyah-beyaz fotoğraf ile günümüzün fotoğrafı eşliğinde Bakırköy Çarşı Camii’ni mukayese edince bir hayli değiştiği anlaşılıyor. Cami eski haline nazaran kuzey tarafındaki parsellerde epeyce geniş alana yayılmış. Minaresi daha belirgin hale gelmiş. Günümüzde cami derneklerinin yönetimini en cazip hale getiren husus cami altındaki dükkânlardır. Diyanet yakın zamanlarda aldığı bir kararla cami altlarına dükkân inşaatını yasakladı. Çarşı Camii’nin yeniden inşa edildiği Sultan Aziz devrinde de kira geliri için böyle bir uygulamanın olması şaşırtıcı. Cami altındaki çeşmenin suyu akmıyor ve klimalarla tabelaların tasallutu altında. Neyse ki kitabesi okunabiliyor. Kitabesi:

Bin on sâlinde himmet eyleyüb Şaban Ağa merhum
Bu mevkide bina itmişdi âlâ cami vü çeşme
Mürur-i dehr ile çıkmışdı tarz-ı dil nişîninden
Karîn-i indiham olmuşdu ra’nâ cami vü çeşme
Bihamdilllah kılındı sâye-i Şahânede tecdid
Bu nev tarh-ı bihîn üzre bu bâla cami vü çeşme
Binâ-yi devleti Şâh-ı zemânın pâyidar olsun
Olundukça cihanda böyle ihyâ cami vü çeşme
Bahâ tarîh-i tâmınla ibadullaha kıl tebşir
Yapıldı defa-i sânîde vâlâ cami vü çeşme
(1292)Yorumlar