SUÇ İŞLEYİP ALTI YÜZ DEĞNEK YEDİKTEN SONRA HAPSEDİLEN TOSKANALININ AF DİLEDİĞİ MEKTUBU


Sinan ÇULUK

Balıkesir Altınova’da ticaret gayesiyle gezerken alkol müptelası olduğundan çeşitli suçlar işleyen İtalya-Toskana tebaasından Sen Tolile’nin affedilmesine dair mektubu. Suçlarından dolayı Balıkesir ve Altınova’da altı yüzden fazla sopa yemiş, 6,5 ay hapis yatmış, İstanbul’a gönderilmiş, Babıali tomruğunda hapis
yatıyormuş. Bu kadar sopayı yedikten ve hapis yattıktan sonra “artık terbiye oldum, ırzım ve edebimle oturacağım” deyip affını diliyor. Ancak bu belgenin yanında çıkan diğer belgelerden affedilmek bir yana İkinci Mahmud tarafından kürek cezasına çarptırıldığını anlıyoruz.

Belge Metni:

Devletlü, inayetlü, merhametlü, efendim, sultanım, hazretleri sağ olsun.
Arzuhal-i kullarıdır ki. Toskan himayesinde olup Ayazmend tarafında tüccarlık ederken işrete mübtela olup bu sebepten türlü taksirat edip, vakıama mebni ba-mazbata bu tarafa geleli hayli müddet Babıali tomruğunda mahpus olup Ayazmend ve Balıkesir’de altı yüzden mütecaviz değnek yeyüp, üç mahalde altı buçuk mah mahpus olup, ıslah-ı nefs ve te’dip olduğum malum-ı devletleri buyuruldukta merahim-i aliyyelerinden mercudur ki: Her ne kadar cünham vaki ise de fimaba’d ırz [ve] edebimle mukayyed olmak üzere cünha-i vakıamın affıyla mahpustan halas ve azad buyurulması hususuna müsaade-i aliyyeleri erzan buyurulmak babında emr u ferman devletlü, inayetlü, merhametlü efendim sultanım hazretlerinindir.
 
Bende
Toskan himayesinde
Sen Tolile
Kulları
 
 

Yorumlar