ERMENİDEN DÖNME SAVCI RECAİ EFENDİ’NİN TAHKİK EDİLMESİ

Sinan ÇULUK


Padişah İkinci Abdülhamid’e
Kolu kırıldığından mağduriyetini mahkemeye taşıyan Saliha Hatun, Ermeniden dönme savcı Recai Efendi’nin emriyle polisler tarafından herkesin içinde donu ve feracesi yırtılarak hapsedilmiştir. Adalet dileyen bir hatuna yapılan bu işkenceye tahammül edemediğimden savcının zalimliğini İslamiyet namına arz ve ihbar eylerim.
Hatib Hafız  Ahmed 
 
Sultan İkinci Abdülhamid’e çekilen ihbar telgrafının ardından Babıaliye, Adana'da geçen bu olayın araştırılması talimatı verilmiştir.


Belge metni:
Atebe-i ulya-yı hazret-i şehen-şahiye
Kolunun şikestiyle ma’duriyetinden dolayı Mersin’den istinaf-ı dava eden Saliha Hatun Ermeni’den mühtedi müddei-i umumi Recai Efendi’nin emr-i hoduyla polisler tarafından ala-mele’in-nas don ve feracesi yırtılarak enva-i hakaretle hapsedildi. Muhadderat-ı İslamiye’de istid’a-yı ma’delet eyleyen bir hatuna şu suretle işkence olunmasına hasebü’l-ahlak tahammül edemediğimden müddei-i umuminin mezalim-i vakıaısını İslamiyet namına arz ve ihbar eylerim.

25 Mayıs 1307 – 6 Ağustos 1891
Hatib Hafız Ahmed
 
 

Yorumlar