TÜRK SİYASI TARİHİNİN (bugün belgesi mevcut olan) İLK MUHTIRASI

Sinan ÇULUKSevgili dostum Fikret Sarıcaoğlu'nun, Temmuz 2000 tarihli Popüler Tarih Dergisi'nin 2. sayısında yayınladığı belgeyi, bugünlerde yeniden hatırlamak üzere ben de mükerreren neşrediyorum.
..
Padişaha olağanüstü sert ve yukarıdan olan üslubun, 6 sene süren Osmanlı-Rus Savaşı'nın toplum üzerindeki tahribatının bir yansıması olarak görülmesi gerektiğine inanıyorum. Buradaki Abdülhamid, Sultan Birinci Abdülhamid olup, 1774-1789 yılları arasında saltanat sürmüştür.

Bize adı Osmanlıca diye yutturulan o devirdeki lisanımızın da bal gibi Türkçe olduğunu bir kez daha dikkatlerinize arz ediyorum...
 ---
"Sultan Abdülhamid
Bizim takatimiz kalmadı.
Aklın başına gelmiyor. Gördün ki Yusuf Paşa işi göremedi.
Niçin bu ana dek sözüne aldanıp memleketleri kâfire verdin.
Ümmet-i Muhammed’i dağlar başında açlık susuzluktan kırdın.
Senin vezirin, şeyhülislamın, kaymakamın Müslüman değildir.
Sana doğru haber vermiyorlar. Sefer fetih olmaz.
Bundan böyle asker gerek, akçe eriştiremezsin.
Hemen bir gün akdem ortalığı tebdil edip seferin sulhüne mübaşeret edesin, sancağı askeri içeri getiresin.
Vallahi sonra pişman olursun. Yusuf Paşa işi göremez, zararı sana dokunur.
Yetişir aldandığın, yetişir maskaralık eylediğin.
Mabeyncilerle devlet işi görülmez. Bir Müslüman paşaya mühür veresin.
Sulhün ucuna yapışasın. Vallahi bu seferin sonu çıkmaz.
Sonra işi sana dayarız.
Müceddit veziri, şeyhülislamı istemeyüz.
Ortalığı tebdil edesin.
Ümmet-i Muhammed’e yazık oldu. Nice beri gaflettesin.
Bu kâğıdın sahibi Ocaklı.
Bu kâğıdı sana göstermeyen karısı boş, kendi kâfir.
Görüp işine nizam veresin.
Gün vakit kalmadı.
Bundan aklın başına gelmezse artık biz işimizi görelim"

Yorumlar