OSMANLI DEVLETİ ARNAVUTÇA HUTBEYE İZİN VERMEMİŞTİ

Sinan ÇULUK


Günümüzdeki Cuma namazlarında Kürtçe hutbe okuma taleplerinin bir benzeri Arnavut milliyetçileri tarafından da dile getirilmiştir. Onlar da ikiye ayrılmışlar, bir kısmı Arnavutça hutbe oku

nmasını, diğer kısmı da Arapça hutbe okunmaya devam edilmesini istiyorlardı.

Şeyhülislam Ömer Lütfi Efendi’nin bunu caiz görmemesi ve Sultan İkinci Abdülhamid’in de Arnavutça hutbenin şiddetle karşısında durması üzerine milliyetçi Arnavutlar da (o dönem için) ısrarlarından vazgeçmişlerdir.

"Şevketlü efendim hazretleri,

Arnavutluk’ta ahali iki kısım olarak bir kısmı Cuma günü minberde hutbe Arnavut lisanı üzere okunmasını iltizam, diğer kısmı Deraliyye’de (İstanbul) ve sair biladda olduğu gibi lisan-ı Arabi üzre okunmasını iltizam ile her biri aharın aleyhine kıyama hutbe bahsini sebep ittihaz eylemişler idi. Bu misilli ihtilafın def’ ve izalesini havi Şeyhülislam-ı sabık Ömer Lütfi Efendi tarafından 29 Mayıs 1307 tarihli İşkodra Valisine emirname yazılmış imiş. Şimdi inayet-i Bari ve himmet-i hazret-i Peygamberi ile saye-i hilafet-i Kübralarında bu mesele ber taraf olarak min ba’d Arnavutça hutbe kıraat olunmayacağını ahali müttefikan kabul eylemiş olduklarını müş’ir emirname-i sabıka cevaben İşkodra Valisi Abdülkerim bendeleri tarafından Bab-ı Meşihate vürud eden tahrirat leffen maruzdur.

Rebiülevvel 1310
ed-Dai Müsteşar-ı Meşihat"
 
 

Yorumlar