ÜNLÜ TARİHÇİ HAMMER’İN EL YAZISI İLE TÜRKÇE MEKTUBUSinan ÇULUK

Meşhur Avusturyalı tarihçi Baron Hammer Purgstall’ın el yazısı ile Viyana Büyükelçisi Rifat Bey’e takdim ettiği mektubudur. Kısaca anlaşıyor ki Terceme-i Şu‘arâ-yı Devlet-i Âl-i Osman isimli kitabının IV. Cildini daha önce İstanbul’daki Avusturya Büyükelçisi aracılığıyla Sultan İkinci Mahmud’a göndermiştir. Bu sefer de Osmanlı’nın Viyana büyükelçisi Rif’at Bey aracılığı ile Gülşen-i Râz isimli kitabının, doğum gününü tebrik için Sultan’a gönderilmesini talep etmektedir.

 Belge Metni
Devletlü atüfetlü emir-i saadet-masir sefir-i kebir-i celalet-tesmir Rifat Bey cenapları ref‘allahü kadruhu ile’s-semt-i mine’n-nazir gıbbe’s-selam-ı cerir? inha-yı fakir budur ki; tetimme-i tarih-i güzide-i Âl-i Osman olan Terceme-i Şu‘arâ-yı Devlet-i Âl-i Osman nâm kitabın cild-i rabi‘i Dersaadet’de mukim Sefâret-i İmparatoriyye vesatatiyle pâ-yı-taht-ı Şahane’ye geçen posta ile takdim olunmuş ise de aynı vakitde tab‘ ve temsil ve lisan-ı Nemçe’ye terceme ve tenkîl olunan Gülşen-i Râz nâm kitab-ı mümtâzın nüshası ez-berâ-yı tebrik-i veladet-i hazret-i Şehenşah-ı müceddidiyyet? bu rûz-ı meymenet pirûza tehir olunup ve bâr-gâh-ı alicaha isal ve tesyiri avatıf-ı aliyyelerinden mercu ve mesuldür.

1254.N.14 (1 Aralık 1838)

ed-Dai-i li-Devami Devletiküm
Halisu’l-Bal
Hamer PurgstalYorumlar