İTTİHAD-I ANASIR


İttihat Terakki politikalarından birisi olan İttihad-ı Anasır aynı zamanda bir gazetenin de ismi olmuştur. Bu politik duruş, anasırın ittihat değil de ayrılık peşinde olduğunu ilan etmesiyle sürdürülememiştir. II. Meşrutiyet devrinin yarım kalan açılımı olarak da günümüze ışık tutmaktadır. Buna yönelik çıkarılan gazete de dikiş tutturamamıştır. Hatta ilk nüshasının başına gelenler İttihad-ı Anasır’ın tashih edilse bile bu memlekette keenlemyekün addedilmesi gerektiğini vurgulayan hoş bir örnekte karşımıza çıkmaktadır.

İhtar ve İtizar

Gazetemizin birinci nüshası gerçi dün intişar etmiş ise de musahhihlerin adem-i dikkatinden bir çok hatalar, noksanlar tashih olunamadığı cihetle evvelki musahhihin yerine bu gün diğer iki muktedir musahhih tayiniyle gazetemizi fî-mâ-ba‘d suret-i mükemmelede neşredeceğimizi ve dünkü nüshayı ke’en-lem-yekün hükmünde addederek bugünkünü birinci nüsha itibariyle devam-ı neşriyatta bulunacağımızı muhterem karilerimize ma‘a’l-i‘tizâr beyan ve ihtar eyleriz.

Dünkü nüshayı alanların bu nüsha ile mübadele eylemelerini de ilaveten rica ve beyan eyleriz.Yorumlar