PARİS’E DAVET EDİLEN MENGENLİ AŞÇI HASAN USTA

Osmanlı zamanındaki Divan-ı Muhasebat yani Sayıştay’ın eski başkanlarından Rasih Bey, ikamet ettiği Paris’e, yanında çalıştırmak üzere Bolu Mengen’den aşçı getirtiyor.

Aşçılığın başkenti Paris’e Mengen’den aşçı getirilmesini o devir için olsun, günümüz için olsun çok önemli buluyorum. Anlaşılan gözü ve gönlü Türk Mutfağı’nda olan Rasih Bey Fransız mutfağına alışamadı.

Mengenli Aşçı Dişlioğlu Hasan bu arzuhaliyle Hariciye Nezareti’ne (Dışişleri Bakanlığı) pasaport çıkarmak üzere müracaat etmiş.

Acaba gidebildi mi? Gittiyse hatıratı var mıdır? Sülalesinden yaşayanlar veya bu zatı tanıyanlar var mıdır?

Belge Metni:

Hariciye Nezaret-i Celilesi’ne

Maruz-ı Çaker-i Kemineleridir ki

Çakerleri Bolu sancağı muzafatından Mengen nahiyesi ahalisinden ve aşçılıkla müştegil olup bu kere Paris’de mukim Divan-ı Muhasebat Reis-i Esbakı Rasih Beğ nezdine aşçılıkla azimet edeceğimden pasaport itası muamelesinin icab edenlere emr u havalesini istirhama müsaraat eylerim. Ol babda ve her halde emr u irade hazret-i veliyyü’l-emrindir.
1338 Kanun-ı Sani 15 – [15 Ocak 1922]

Mengen ahalisinden Dişlioğlu Hasan

Sirkeci’de Hoca Paşa Hanı’nda Kahya İbrahim Ağa kahvesinde mukim Dişlioğlu Hasan


Yorumlar