DERGÂHTA DİL KURSU

“Rûznâme-i Âyine-i Vatan” gazetesinde bazen kültürel ilanlara da rastlanıyor. 21 Rebiülevvel 1284 [23 Temmuz 1867] tarihli 48 numaralı nüshasında da böyle bir ilan mevcut. O devirlerde İstanbul’un cazibesine kapılıp buraya yerleşen çok sayıdaki Türkistan, Horasan ulemasından biri olan Mehmed Efendi, Üsküdar Selimiye Dergâhına yerleşmiş. Şeyh Sadi’nin meşhur eseri Gülistan’ı şerh ederek Meclis-i Maarif’ten basılması için ruhsat almış. Basılıp basılmadığını tespit edemedim. Bu tarihe en yakın 1291 tarihli matbu bir metin var ama Mehmed Efendi’nin eseri olmayıp Urumiye Afşarlarından Mirza Aka’ya ait. Arapça ve Farsçaya hakkıyla vakıf olan Mehmed Efendi, Selimiye Dergâhında Gülistan’ı müzakere ederek Farsça öğretecekmiş. İstekli olanların katılması çağrısına yönelik bu ilan, dergâhların hepsinin o devirde henüz bozulmadığını, bazılarında kültürel faaliyetlerin sürdüğünü göstermesi açısından önemli.


METİN

Horasan ulemâsından ihtiyâr-ı tecrîd ederek alâ-tarîkı’s-seyâha Deraliyye’ye gelüp Üsküdar’da Selimiye Dergâhı’nda sâkin bulunan Mehmed Efendi Arabî ve Fârisî lisânlarında mehâretli bir zât olup Saʿdî merhûmun “Gülistân” nâm kitâbını gayet güzel ve eshel sûretde şerh etmiş ve Meclis-i Maarif’den tabʿına ruhsat verilmişdir. Şimdi Efendi-i mumaileyh bizzat dergâh-ı mezkûrda tâlib bulunanlara bu kitâb-ı nefîsi müzâkere edecektir. İstekli olanlar az zamanda lisân-ı Fârisî’yi tahsil etmek üzere saat ikiden beşe altıya kadar dergâh-ı mezkûra devam eylemeleri.




Yorumlar