ZEYREK SEMTİNDE YATAN TARİH


Akşemseddin'den Kutup Osman Efendi'ye, İsmail Hakkı Bursevi'den Çerkeşi Şeyhlerine kadar yani İstanbul'un fethinden itibaren manevi nüfuzunu şehre sindiren böylesi bir makamın ibret verici halidir. Ben fotoğrafı çektiğimde Zeyrek Camii restore ediliyordu ama burası restorasyon planında yoktu. Şimdilerde restorasyona alınmışsa bilemem ama vaziyet böyleydi.
KİTABE:
Bu makam ibtidâ-yı feth-i İstanbul’da kutbü’l-arifîn eş-Şeyh Ak Şemseddin kuddise sırruhu hazretlerine mensûb olup muahharan kibâr-ı ehlullahdan çok zevât-ı kirâm ve husûsan Şeyh-i İlâhi Emir Buhârî ve Şeyh Bali-i Sofyevî ve Atpazârî Şeyh Osman Fazlullahi ve halifesi Şeyh İsmail Hakkı kaddesallahu esrâhum hazerâtı dahi sâkin olmuşlardır ve derûnunda elân medfûn olan e’ızze-i Halvetiyye-i Şabaniye’den Arifbillah Çerkeşî eş-Şeyh İbrahim ve Şeyh Halil Efendilerin ve bu hângâhdan güzerân eden e’ızze-i kiramın rûh-ı kudsiyyelerîçün el-Fâtihâ. Târîh-i Küşâd sene 855.


Yorumlar