MÜSLÜMAN OLUP İMAMLIK YAPAN YAHUDİ HAHAMI ABDULLAH'IN ARZUHALİ


İstanbul’da Balat semti dışında Yahudi hahamı olarak yaşarken üç kızıyla birlikte Müslüman olan Abdullah’ın (o devirde ihtida edenler genellikle Abdullah adını alırlardı) arzuhalidir.
Müslüman olduktan sonra da imamlık yapıyor olmalı ki kendisine “Haham İmam” lakabı takılmış. Kendisi ve kızlarına “Yahudi milleti batıl millettir, telef ederler” cümlesiyle Yahudilerin bir zarar vermesinden endişelendiğini belirtiyor.
Perakende ve perişan olmadığından yani hali vakti yerinde olduğundan o devirde ihtida edenlere verilmesi adet olan Padişahın ihsanından bir talepte bulunmaya mahçup olduğunu vurgulayarak kızlarıyla birlikte İslam dinini kabul ettiğinin bilinmesini istiyor.
Haham İmam'a bir talebi olmasa da İstanbul Gümrüğü gelirlerinden aylık kırk kuruş maaş bağlanmış ki o devirde iyi bir maaştır.
METİN:
HÜVE
Hak Subhanehu ve Teala Hazretleri
Şevketlü, Mehabetlü, Şecaatlü, Azametlü, Padişah-ı Alem-penah Efendimiz Hazretlerinin
Mübarek vücud-ı hümayunların hata ve hatardan masun ve mahfuz eyleyüp serir-i saltanatında ber-karar ve ber-devam eyleye. Amin.
Arzuhal-i Balat haricinde haham ve imam nam Yahudi daileri budur ki: Bu daileri üç kız evladım ile haham imam kulları ehl-i İslam[ı] hüsn-i rızam ve ihtiyarım ile İslam[ı] kabul ettik. Lakin kızlarımı şevketlü efendimizi[e] hibe ile hibe eyledim ve bu haham kullarını bir medar-ı maaş ve kimseye muhtaç etmeyüp zira Yahudi milleti batıl millettir. Telef ederler ve şevketlü efendimiz medar-ı maaş ihsan-ı hümayun olmasına âr ile karar olunur. Zira bir mahcub kul olup perakende ve perişan olmamağla merahim-i mülûkanelerinden mercûdur ki üç nefer kerimem ile bu kullarına İslam Dini talim ve kabul olunduğu babında emr-i hümayun şevketlü, mehabetlü, şecaatlü, azametlü, padişah-ı alem-penah efendimiz hazretlerinindir.
El-malum
Abdullah
DERKENAR
SAHH
Sahib-i arz-ı hal şeref-i İslam ile müşerref olup fakirü’l-hal ve kesirü’l-iyal ve vücuhla inayet-i aliyyeye sezavar olmağla İstanbul Gümrüğü Mukataası malına zamla şehriye kırkar kuruş maaş tayin ve tevcih ve beratı ita olunup mahlul oldukta kimesneye verilmeyüp tamamen hazine-mande olunmak ve gümrük-i mezkur malına zam olunduğunu müşir Başmuhasebe’den beratı ve Maden Kalemi’ne ilmühaberi verilmek buyruldu. 1220.R.3


Yorumlar