İNGİLTERE KRALİÇESİNİN UĞRADIĞI SUİKAST


İngiltere’nin 64 yıl gibi rekor bir zaman diliminde kraliçesi olan Viktorya, bu süre zarfında yedi defa suikasta maruz kalmıştır. 21 Mayıs 1849’daki dördüncü suikast, Osmanlı Devleti’nin Londra Büyükelçiliği tarafından hemen ertesi günü yazılan bir tahrirat ile İstanbul’a bildirilmiştir. Kraliçe ve kocası Prens Albert yanlarındaki çocukları ile Hyde Park’ta gezinirken İrlandalı John Hamilton kraliçeye suikastta bulunmuştur. Kraliçe ve ailesi bu saldırıda her hangi bir zarar görmemişlerdir. Hemen yakalanan suikastçı ilk sorgusunda, bir tuğla fabrikasında amele olduğunu, kalıcı bir isim bırakmak için bu saldırıyı yaptığını, tabancada mermi bulunmadığını, amacının bu sayede hapse girerek bedavadan yiyip içmek olduğunu belirtmiştir. Londra halkının oldukça tepkisini çeken bu saldırının ertesi günü kraliçe ve ailesi aynı yerlerde yeniden gezintiye çıkarak halka moral vermişler, halkın da “hurra” tezahüratları ile karşılık verdikleri görülmüştür.
METİN:
Devletlü Efendim Hazretleri
Şehr-i hâlin yirmi altıncı Cumartesi günü haşmetlü kraliçe cenaplarının tevellüdünü tebrik içün sarayda ita olunan drayromdan [İngilizcesini bulamadım] sonra akşam üzeri kraliçe-i müşarunileyha cenapları Prens Alber [Albert] ve evlatlarından Prens dö Gal [Prince de Galles] ve Prenses Ruvayal [Royal?] ve Prenses Elen [Helena] cenaplarıyla birlikte arabaya binerek Hayt Park’da [Hyde Park] biraz dolaştıktan sonra alafranga saat altı kararlarında iken Bukingam Sarayı’na [Buckingham Palace] girmek üzere saray-ı mezkur kurbunda bindiği arabaya doğru bir tabanca sıkılmış ise de bereket versin ne kendisine ne de yanında bulunan Prens Alber ve evlatlarına hiçbir zarar isabet etmemiş ve bu keyfiyet-i nâ-marziyeye cesaret eden şahıs dahi tutularak ibtidaki istintakinde ismi Con Hamilton [John Hamilton] ve memleketi İrlanda olduğu ve kendisi tuğla fabrikası amelelerinden bulunduğu ve sıktığı tabancanın derununda kurşun olmadığından hem ibkâ-yı nâm etmek ve hem de hapse girerek bad-ı heva [bedava] yiyip içmek için böyle bir fiil-i kabihaya ictisar eylediği anlaşılmış olmağla şimdiye kadar daha diğer türlü bir sual vuku bulmamıştır. Her halde bu madde bütün Londra ahalisinin infialini mucip olmuş olduğundan ertesi günü kraliçe-i müşarunileyha cenapları tekrar araba ile zikr olunan mahallerde gezindikte ahali-i merkume tarafından kraliçe-i müşarunileyha cenaplarına pek çok izhar-ı muhabbet olunarak hura [hurray] çağırılmış ve kendisi dahi bugün beş on güne kadar avdet etmek üzere bir adaya [tespit edemedim ama yer adı olarak böyle bir yer varsa “Brata’ya” şeklinde okunmalıdır] azimet etmiş olduğu ifadesiyle takdim-i arizaya ibtidar kılındı. Bi-mennihi teala malum-ı mekarim-melzum-ı nezaretpenahileri buyuruldukta ol babda emr u ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.
Fi Selh-i C. Sene [12]65 [22 Mayıs 1849]

[MÜHÜR]

Yorumlar