1100 YILLIK KURAN-I KERİM NEREDE?
Sinan ÇULUK
 
Kurenâdan Emin Bey’in Sultan İkinci Abdülhamid’e cülusunun 25. Yıldönümü münasebetiyle hediye ettiği Kuran-ı Kerim’e dair bir belge neşrediyorum. Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemine dair “Osman Gazi’nin misafir olduğu Şeyh Edebalı’nın evinde duvarda asılı Kuran’a saygıdan dolayı sabaha kadar ayakta durduğu” rivayeti yaygın olarak bilinmektedir. Kurenadan Emin Bey ise tarihlerimizdeki bu rivayetin farklı bir versiyonunu aktarmaktadır. Ona göre bu ihtiramı Dursun Fakı’nın evinde kalan Ertuğrul Bey göstermiş ve buna mükafat olarak gördüğü rüyada sülalesinden geleceklere dünya döndükçe saltanat sürecekleri müjdelenmiştir.

Bu bin yıl önce yazılmış Kuran daha sonra Emin Bey’in ailesine bir yadigâr olarak kalmış ve İkinci Abdülhamid’e tahta çıkışının yirmi beşinci yılını tebrik için hediye edilmiştir.

Abdülhamid’in tahta çıkışının yirmi beşinci yılı 1901’de kutlandığına göre bu Kur’an 900’lü yıllara ait demektir. Acaba şimdi nerelerdedir? “Yıldız Yağması”ndan kendini kurtarabildi mi? Yoksa İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nin Yıldız Koleksiyonlarında bir yerlerde durmakta mıdır?

Müdekkiklere duyurulur. Belki izini bilen vardır.

Belge Metni:

Cedd-i pâk-i Şâhâneleri Ertuğrul Bey hazretlerinin bir gece Dursun Fakih’in hanesinde tâ-be-sabah huzûr-ı Kelâmullah’da dest-ber-sine-i ta‘zîm kâ’im durduklarına mükâfâten min-indillah rüyasında sülale-i tahiresine ilâ âhiri’d-deverân saltanat va‘d u tebşîr olunduğu nigâşte-i sahâyif-i tevârihtir. Aile-i ubeydanemde bergüzâr kalmış ve bundan bin sene mukaddem tahrir olunmuş olan işbu Mushaf-ı Şerîf’i huzûr-ı lâmii’n-nur-ı hazret-i hilafetpenahilerine vaz‘ u terfi‘ eder ve cenâb-ı Hudâ-yı Müte‘âl hazretlerinin Kelamullahı hürmetine zât-ı melâ’ik-simât-ı veliyyü’n-ni‘âmîlerini etval-i ömr ile muammer ve şevket u ikbâl-i şâhânelerini yevmen-fe-yevmen müzdâd ve evfer ve bilcümle a‘dâ ve bedhâhân –ı devletlerini muzmahil ve müdemmer eylemesi duasını ref’-i bârigâh-i icâbet-penâh-i kibriyâ eylediğimi arz ile yevm-i cülûs-ı Hümâyûnlarının işbu yirmi beşinci devre-i mes‘ûdesini an-samîmi’l-kalb tebrîke cesâret eylerim. Ol babda ve katıbe-i ahvalde emr u fermân hazret-i veliyyülemr ve’l-ihsân efendimizindir.

Kurenâ-yı Hazret-i Şehriyârîlerinden Emîn Kulları


Yorumlar