ORHUN ABİDELERİNİ DEŞİFRE EDEN VİLHELM THOMSEN'İN İMZASI
ŞEHBAL mecmuasından resim altı yazısı - 1912 senesi
 
TÜRKLÜK HAKKINDAKİ TEDKİKATİYLE İŞTİHAR EDEN DANİMARKALI MUALLİM MÖSYÖ VİLHELM TOMSON
...
Mösyö Tomson [günümüzde imlası Thomsen olarak kullanılıyor, o vakitler Tomson denilmesi ilginç] Türkler ve Türklük hakkında tetebbuat-ı amîkada bulunarak bu hususda tebahhur etmiş ve Orhun yazısını ilk defa okuyup anlamaya muvaffak olmuştur. Geçenlerde Necib Asım [Yazıksız] Beyefendi’nin “Pek Eski Türk Yazısı” ismindeki eser-i kıymetdarında münderiç elifba harflerinden yekdiğerine pek benzeyen ikisine ait bir sehvi de müellif-i muhtereme yazdığı bir mektupla ihtar-ı tashih etmiştir. Kavmimizin muhibbi ve ırkımızın mütetebbi‘i olan bu sîmâ-yı muhteremin tasviriyle imzasını maalmemnuniye inzar-ı kâri’îne arz ediyoruz.

Yorumlar