ASMALIMESCİD MAHALLESİNDE VAR BİR ANORMALLİK

Sinan ÇULUK


Günümüzde Beyoğlu deyince eğlence, eğlence deyince de Beyoğlu’nda Asmalımescit akla geliyor. Sıra sıra meyhaneleriyle hayli ün yapmış Asmalımescit’e ismini veren caminin yerinde yeller esiyor. Kamhi Apartmanı’na dönüştükten sonra şimdilerde otel olarak hizmet vermekte. Burada mevcut mescidin gerçek adı ise Kalafatçıbaşı Yunus Ağa mescididir. Halk arasında Asmalımescit ismini almıştır.

İşte bu mahallenin ve mescidin imamı önceleri iki kardeş imiş. Mehmed Tayyip isimli olanı uzun müddettir görevini terk edip Mısır’a yerleşmiş ve kardeşi olan Mehmed Esad Efendi imameti sürdürmeye çalışmış. Gelgelelim alkole düşkün ve kötü ahlak ile donanmış olduğundan mahalleli tarafından defalarca mahkemeye verilmiş ve kolluk güçlerine şikâyet edilmiş. Uyarıları dikkate almadığı gibi ağza alınmayacak küfürlerle de mahalleli üzerine saldırmış. Artık imamlarından illallah diyen mahalleli de azilden başka çare bulamayınca Mehmed Esad Efendi’yi görevinden alıp yerine Mevlevi tarikatinden Hafız Mehmed Dede’yi getirmişler. Bunun tasdikini de Evkaf'ın yapması için bu arzuhal mahalleli tarafından yazılmıştır.

Buradaki anormal durum aslında vakıf sahibinin, neslinden gelecek torunlarına bir gelir temin etmek için imamlığı şart etmesinden kaynaklanıyor. İlmen ve ahlaken bu vazifeye, imamlığa uygun bir torun dünyaya gelmeyip sefih yaradılışlı biri de olsa vakfiye gereği bu görev tevcih ediliyor. Neyse ki mahallelinin yetkisi var da bu durumu düzeltebiliyorlar.

Belge Metni:

Devletlü İnayetlü Merhametlü Efendim Hazretleri
Arzuhal-i Kullarıdır ki; Mahruse-i Galata’ya muzafe kasaba-i Tophane’de Kalafatçıbaşı Yunus Ağa Mahallesi imamı olan Mehmed Esad Efendi nısf-ı imamet-i mezkureye ve nısf-ı aharına karındaşı Mehmed Tayyip mutasarrıflar olup lakin merkum Mehmed Tayyip on beş seneden berü diyar-ı aharda ve târik-i hizmet ve vekili olmadığından maada merkum imamımız Mehmed Esad kendi edebiyle meşgul olmayıp şürb-i hamr ile me‘luf ve ahlak-ı zemime ile mevsuf olduğundan bi’d-defeat taraf-ı şer’ ve zabitan taraflarından kendüye nush u bend ve tenbih olunmuş ise de kat‘an mütenassıh ve mütenebbih olmadığından maada ef‘al-i sabıkaları ısrar ederek şütûm-ı galiza ve elfaz-ı kabiha ile şetm u darb kasdıyla üzerimize hücum eylediğinden yedimizde olan bir kıt‘a i‘lâm-ı şer‘iye mucebince imamet-i mezkure merkumun üzerinden ref‘ olunmuş olmağla merahim-i aliyyelerinden mercudur ki: Tarik-ı Aliyye-i Mevleviyye’den Hafız Mehmet Dede bin Veliyyüddin Efendi ehl ü erbabından olarak cümlemizin matlub ve mültemesimiz olduğundan imamet-i mezkure cihet-i sairesiyle mumaileyhe tevcih ve ihsan buyurularak ahali-i mahalle kullarını mesrur buyurmaları babında emr u ferman devletlü inayetlü merhametlü efendim sultanım hazretlerinindir.
Bende
Ahali-i Mahalle-i Mezbur Kulları
Yorumlar