MİDHAT PAŞA


 Sinan ÇULUKGariban köylüyü tefecinin elinden kurtarmak için menafi sandıklarından başlayarak bir dizi finansal reform yaparsan,

Bir avuç azınlık elindeki sanat ve ticaretin gariban Türk çocuklarına da öğretilmesi için sanat okulları açarsan,

Devlet-i Aliyye'den ilk elde koparılması için emperyalizmin planlar yaptığı Tuna ve Bağdat vilayetlerindeki mükemmel organizasyonları faaliyete sokarak ahaliyi devletine yaklaştırır, sahiplenir hale getirirsen,

Tanzimattan sonra merkezde toplanan olağanüstü yetkileri budayıp, bürokrasi ve hükümdarın yetkilerini sınırlamaya kalkarsan,

Emperyalizm, yerli işbirlikçileri ile senin biletini keser arkadaş.

Arkandan beddua etmemiz için de alaycı dini motiflerle süslü bir anti-islam portresi çizerler.

Ama ben senin Hafız Şefik Efendi olarak bu toprakların adamı olduğuna inanıyorum.

Rahmetler diliyorum
 MİDHAT PAŞA'NIN TUNA VALİLİĞİ HATIRASI

Dinsiz(!) Midhat Paşa'nın masasını paylaşanların ulema ve ehl-i tasavvuf zatlar oldukları kıyafetlerinden anlaşılıyor. Erkânı ise ayakta. 
Zehr-nâk Bir Yâdigâr: Tuna Vilâyet-i Osmâniyesinde Midhat Paşa ve Erkân-ı Maiyyeti
Bir vakit şair, “Geçmiş zaman olur ki hayâli cihân değer” demiş idi. Şimdi “Geçmiş zaman olur ki hayâli cahîm olur” demek lâzımdır. Şu gördüğünüz levha vâzı‘-ı Kānûn-ı Esâsî, şehîd-i hürriyet Midhat Paşa merhûmun Tuna valiliğinde erkân-ı vilâyet ile beraber aldırdığı fotoğrafıdır. Namık Kemal Bey “Tuna elden giderse vatan elden gider” diyerek bu vilâyetin kıymet ve ehemmiyetini ifade eylemiş idi. O koca güzel vilâyetin âkıbet-i fecî‘a ve elîmesine Rumili Vilâyât-ı bakıyyesinin iltihak eylediği şu avanda ervâh-ı eslâfdan rûhu belki en ziyâde müteessir ve muazzeb olacak Midhat Paşa merhûmdur. Çünkü Dolmabahçe Sarayı’ndan “İstanbul” vapuruna bindirilerek hâric-i vatana –büyük vatanperverliği içün- tard u i‘zâm olunurken “Geldiğim zaman ne bu sarayları ve ne de Şevketlü Efendimiz’i yerinde göremeyeceğim” diyecek kadar vatanın avâkıb-ı fecîasını keşf etmiş ve esbâb-ı istihlâsına teşebbüs yolunda fedâ-yı şeref ve cân eylemiş olan odur. Midhat Paşa’nın Tuna valiliği 1281 tarihinde başladığı içün bu resim elli senelik bir yâdigârdır. 
 

Yorumlar