SULTAN ABDÜLAZİZ’İN HAL’İNE VERİLEN FETVASultan Abdülaziz’in darbe ile tahtından indirildiğinde alınan “Hal Fetvası”. Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi imzasıyladır.

Belge Metni:

Minallahittevfik

Bu mesele babında eimme-i Hanefiyye’den cevâb ne vechiledir ki

Emirülmüminin olan Zeyd muhtelü’ş-şuûr ve umûr-ı siyasiyyeden bî-behre olup emvâl-i miriyyeyi mülk ü milletin tâkat ve tahammül edemeyeceği mertebe mesârif-i nefsâniyyesine sarf ve umûr-ı diniyye ve dünyeviyyeyi ihlâl ve teşvîş ve mülk ü milleti tahrîb idüp bekâsı mülk ü millet hakkında muzır olsa hal’i lâzım olur mu
beyân buyurula Allahu Teala A’lem

el-Cevâb
OLUR

Ketebehu’l-Fakîr Hasan Hayrullah
Ufiye AnhüYorumlar