SAPETAY HİVİ [SABETAY SEVİ]

Eskiler de boş durmamış. Araştırma ve inceleme dalında liyakat sahibi insanlarmış.

SAPETAY HİVİ [SABETAY SEVİ]

Hukemâ-yı Yehûdiyye’dendir. (1640 miladi ve 1050 hicri) yahud (1035 hicri) tarihinde İzmir’de doğmuş ve ( 1676 miladi ve 1087 hicri) senesinde vefat eylemiştir. Mumaileyh Mısır, Türkistan, Avrupa taraflarında seyahatle pek çok ulûm ve fünûna ve ilm-i simyâya malik olarak gereği gibi şöhret bulduktan ve bir takım âsâr-ı garîbe göstererek herkesi kendüye bend eyledikten sonra Kudüs-i Şerif’e gelmiş ve “Mesîh-i Muntazır benim” diyerek meydana çıkıp ilan-ı saltanata kadar kalkışmış idi. Biraz müddet sonra Dersaadet’e dahi gelip başına birçok kimseler toplandığı görülünce Devlet-i Aliyye memurları tahkika ve Edirne’de bulunan zât-ı şâhâneye arz ve ihbâra mecbur oldu ve alınan emr üzerine Edirne’ye gönderildi. Merkûm huzûr-ı şâhânede isticvab olunur iken şevket ve mehâbet-i pâdişâhî tesir ederek kendisi ve avanesi kabûl-i dîn-i mübîn eylemesine binaen cümlesi birden Selanik’e irsâl ve iskân edildi. Bunlar giderek çoğalıp (Sazan) ve (Honyoz) ve (Kavayros) namlarıyla üç fırka teşkîl etmişler idi.


Yorumlar