NAUM PAŞA


Osmanlı Dışişleri Bakanlığı olan Hariciye Nezareti'nin meşhur müsteşarı Naum Paşa'nın ne marifetleri varmış. Meğer bu adam Osmanlı Devleti'nin Birinci Fransuva'dan itibaren imzaladığı tüm anlaşmaları tamamen ve aynen ezbere biliyormuş. Türk Turing'in ilk başkanı ve tam bir entellektüel olan Said Duhani'nin babasıdır. Çelik Gülersoy'un yayınladığı "Beyoğlu'nun Adı Pera İken" adlı kitabını muhakkak okumak lazımdır.


Günümüzde Karlofça Anlaşması'ndan üç madde sayamayan talebelere duyurulur.

İktibas:

Tevfik Paşa: Kefeleri Müsteşar Naum Paşa ile Divan-ı Hümayun mütercim-i evveli Dâvûd Efendi’den mürekkeb olan bir terazinin oku mesabesindedir. Naum Paşa Katolik olup Suriyelidir. Meziyeti bilcümle muahedatı Birinci Fransuva ile akd edilen ahidnameden, geçen sene netice-pezîr olan Gümrük Resm-i Munzamı İtilafnamesi’ne dair mukarrerata gelinceye kadar bilcümle muahedat-ı düveliyeyi tamamen ve aynen ezber bilmekten ibarettir.
Yorumlar