HEDİYENİN KRALI BURSA ŞEFTALİSİAhmed Cevdet Paşa’nın hanımına Bursa’dan Safa isimli bir hanımın gönderdiği mektuptur. Üslubunun güzelliği yanında muhtevası da gayet ilgi çekicidir. Bursa şeftalilerinin namı o zaman da yürümüş ki hediye olarak gönderilen iki sepetin her biri on bir kilo ve elli beş adedine varıncaya kadar ayrıntılarıyla belirtiliyor. Sepetlerin biri Cevdet Paşa'a diğeri hanımına gönderilmiş. Emirgan Boyacıköyü kasabına emanet edilerek yollanıyor. Yolda ezilmemesi için ham olarak toplanmışlar. Yolda olanlardan yumuşayanlar olursa yenilmesi tavsiye ediliyor. O devrin kibarlığına, zarafetine ilginç bir numune. Üstelik bu mektubun bir hanımın elinden çıktığı da ayrıca dikkate alınmalı.

BELGE METNİ:

Taraf-ı aliyyü’l-a’la hazret-i veliyyet’i-ni’metîye arzuhal-i ahkarânemdir ki

Bu kerre Bursa’nın meşhur Yeşil Türbe tabir olunan vahlo [bu cinsi bilemediğimden bu okunuş şüphelidir. “ve helo” da olabilir] cinsinden bulunan şeftâlûsünden iki sepet ki biri veliyy’i-ni’metimiz paşa efendimiz hazretlerine ve diğeri hak-i pâ-yi cenab-ı ismet-penahilerinedir. Derunlarında dördü ve beşi bir okkalık olarak on bir vukiyye ve elli beş aded şeftâlû olduğu halde Boyacıköyü kasabı olup li-ecli’l-maslaha Brusa’ya gelen ve bu kerre avdet eden Yorgi’ye tevdi’an takdim kılındı. Bu gibi şeyler kadr-i kemteranemiz gibi az ise de (çoban armağanı çam sakızı) meselince mikdar ve kıymeti hâl-i nacizanemizle mütenasip bu makule hediyye-i cüziyye takdiminden dolayı kusur-ı ahkaranemizin afvına bezl-i merhamet ve mürüvvet buyurulacağı derkardır. Mezkur şeftâlû yolda ezilmemek içün ham olarak devşirdilmiş olduğundan ve esna-yı rahde kemale ermesi memul idüğünden bir taraftan yumuşayanlarının tevazuan tenavülün iktiza edeceği ihtarına ve vüsulünün istişarına min-gayr-i haddin ictisar olundu. Valide-i mükerremeleri ismetlü hanım efendi hazretlerinin mübarek eteklerinden öperim. İffetlü letafetlü küçük hanım efendiler hazeratının teveccühat-ı celilelerinin bekası niyazındayım. Validem daiyeniz ve Hilmi Efendi bendeniz ve Leman cariyeniz gubar-ı asitan-ı devletlerine gözlerini sürerler. Baki emr u ferman ve lütf u ihsan hazret-i veliyyetü’l-emrindir.

Fi 29 Ağustos sene 97.

Cariyeniz
Safa


Yorumlar