CEVDET PAŞA'NIN ELYAZISI İLE İBRETLİK DEĞERLENDİRMELERİ

Vak’a-i Hayriyye’den sonra sefine-i devletin dümenini eline alan Reis Pertev Paşa tekye şeyhlerinin sözüyle hareket ederek Edirne Musalahası’nı müntic olan sefer-i meş’umun açılmasına ve badehu Cezayir’in elden gitmesine sebep oldu ve hayli müddet ıslahat-ı dâhiliyeye bedel muhârebât-ı dâhiliye ile uğraşıldı. Memleket harab oldu. Devlet bitab oldu. Sonra da sırf taklid yoluna gidildi. Bunda da ifrat edildi. Binanın ahkâm-ı erkânına bakılmadı, nakşına özenildi. Emr-i terakkînin ilel ve mübadisini istihsale çalışılacağına malûlat ve âsâr-ı müteferriasına heves edildi. Bu yolda dahi memleketin uğradığı hasârât kābil-i ihsā’ değildir.Yorumlar