BASINDA İTTİHAD-İTİLAF KAVGASI


Hürriyet ve İtilafçılar, Bursa'da İttihad ve Terakki'ye teveccüh azalıyor diye İkdam gazetesinde haber yaptırınca, Bursa'nın İstanbul'daki muhabiri A. Cehdi, Tanin Gazetesi'ne tekzip metni göndermiş. Bursa'daki dört binden fazla İttihat ve Terakki üyesinin büyük çoğunluğunun esnaf ve ahaliden ibaret olması benim için iyi bir bilgi.
TEKZİB
İkdam Gazetesi'nin Bursa muhabir-i mahsusundan aldığı bir mektupta Bursa ve muhitinde İttihad ve Terakki'ye derin bir husumet mevcud olduğu, şimdiye kadar İttihatçı diye tanılan Bursa'nın artık hakikati (!) anladığı, yeni fırkanın muvaffakiyyatı, lisan-ı iftiharla yazılıyor. İkdam'ın Bursa muhabiri de pekala bilir ki Bursa'da kısm-ı azamı esnaf ve ahaliden mü[te]şekkil ve dört bini mütecaviz fedakar azaya malik olan İttihad ve Terakki Cemiyet ve Kulübleri, Bursa ve muhitinde daha çok zaman, hatta ilelebed parlayacak ve garazkarların gözlerini kamaştıracaktır. Yalnız İkdam muhabirinin dimağında vücud bulan müfteriyat-ı mezkureyi şiddetle tekzib eder ve Bursalıların hakka, adle perestişkar olduklarını, binaenaleyh (Ahrar, Fedakaran-ı Millet, Volkan) gibi birçok isimler değiştirerek nihayet (Hürriyet ve İtilaf) isminde istikrar eden fırkanın mahiyetini pek güzel bildiklerini beyan ederim.
«Ertuğrul»un Dersaadet Muhabiri
A. Cehdi
"5 Ocak 1912 tarihli Tanin Gazetesinden"

Yorumlar