BİR MÜHTEDİ SÜNNET OLUNCA GÖZLERİNDEN NİYE YAŞLAR BOŞANIR?


1900 yılında Müslüman olup Ahmed Tevfik ismini alan biri Şeyhülislam Cemaleddin Efendi’yi aracı kılarak padişah İkinci Abdülhamid’e bir teşekkür mektubu gönderir. Ahmed Tevfik’in kaç yaşında olduğunu bilemiyoruz ama ilerlemiş bir yaşı olduğu anlaşılıyor. Adamcağızı Müslüman olduğunda o yaşına rağmen sünnet olmaya Hamidiye Etfal Hastanesi’ne göndermişler. Çok anasının gözü biri olmalı… Can acısından gözlerimden yaşlar boşandı diyemiyor ama hastanede gördüğü ilgi ve şefkatten çok duygulanarak gözlerinden yaşlar boşandığını epey tumturaklı laflarla İkinci Abdülhamid’e bildiriyor.

METİN:

Cenab-ı Rabb-i Mennân halife-i Resûl-i Zîşân veliyyinimet-i bî-imtinân padişahımız efendimiz hazretlerini mâdâme’l-ekvân erîke-pîrâ-yı şevket-destân buyursun amin.
Kulları mahzâ eser-i tevfik-i Bârî ve hidâyet-i Samedânî olarak bu kerre şeref-i İslam’la müşerref oldum. Vâsıta-i şeyhülislâmî ile lede’l-arz hakk-ı ubeydânemde şeref-sünûh ve sudur buyurulan irade-i hikmet-ifâde-i cenâb-ı hilâfet-penâhî mantûk-ı münîfince emr-i mesnûn-ı hıtânım Hamidiye Etfal Hastahanesi’nde icrâ buyuruldu. İntizâm ve mükemmeliyeti gıbta-fermâ-yı cihân olan hastahane-i mezkûrede esnâ-yı hıtan ve tedâvide gördüğüm muamelât-ı insaniyetkârâne ve müşfikâneden dolayı merkez-i ihtisâsât olan kalb-i çâkerânemde husûle gelen hiss-i ulvî ile gözlerimden yaş dökerek dua-yı devâm-ı ömr u ikbâl-i şehen-şâhîyi edâ ve îfâ ile beraber hakk-ı bendegânemde bu suretle lem’a-pâş olan eltâf ve inâyât-ı seniyye-i mülûkâneden dolayı atebe-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhîye arz-ı teşekkürât ve takdim-i tahmîdâta mücâseret eyledim. Her halde emr u ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.
Mühtedî Ahmed Tevfik Bendeleri
[Mühür]
Yorumlar