TEVFİK FİKRET’İN TANİN GAZETESİ İSMİ İÇİN RUHSAT TALEBİ


Adı İttihat ve Terakki Cemiyeti ile özdeşleşen ve onun yayın organı gibi algılanan Tanin Gazetesi’nin ilk sayısı 19 Temmuz 1324-1 Ağustos 1908’de yayınlandı. İlk sayının künyesinde Hüseyin Kazım, Tevfik Fikret, Hüseyin Cahid (Yalçın) kurucu olarak görülmektedirler. Hüseyin Cahid aynı zamanda gazetenin başyazarıdır. Çınlamak, tınlamak anlamlarına gelen Tanin kelimesinin, gazete ismi olarak ruhsatını alabilmek için TevfikFikret tarafından Sadaret’e bir arzuhal verilmiştir. İkinci Meşrutiyet’in ilan edildiği 23 Temmuz’dan sadece üç gün sonrasının ve gazetenin çıkışından altı gün öncesinin tarihini taşıması önemli bir dönüşümün habercisidir. İkinci Meşrutiyet’in ilanının hemen peşinden yayın organının da çıkarılması İttihatçı kadroların basın-yayın hususunda ne kadar hazırlıklı olduğunu gösterir. Türk basın tarihi açısından çok önemli bu arzuhalin metni aşağıdadır.
Makam-ı Celil-i Sadaret-i Uzma’ya
Menâfi-i hakîkıyye-i mülk ü millete hâdim ve seviyye-i ahlâk ve efkârı i’lâya sâ’î (Tanin) unvanıyla siyasi, edebi, fenni bir ceride-i yevmiye neşretmek vazifesini hissediyorum. Kanunun bahşettiği müsaadeye istinaden ve resmen lazım gelen muamelenin sür’at-i îfâ ve ruhsatnamesinin i’tâsı zımnında memurîn-i iadesine havale-i keyfiyet buyurulmasını istid’â ederim. Emr u ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.
13 Temmuz sene 1324 [26 Temmuz 1908]
Tevfik Fikret
[Devlet ve Milletin hakiki menfaatleri hizmetinde, ahlak ve fikirleri yükseltmeye çalışan (Tanin) unvanlı günlük bir gazete yayınlama görevini hissediyorum. Kanunun verdiği izne dayanarak ve gereken kanuni işlemlerin hızla yerine getirilerek ruhsatnamesinin verilmesi için ait olduğu birimlere havale edilmesini dilerim.]

Tevfik Fikret'in arzuhali

Tanin Gazetesi ilk sayı

Yorumlar