KOKAN HANLIĞININ VARİSİ HACI KÖROĞLU


Türkistanda'ki Kokan (Hokand) hanlığının varislerinden olup Rusların ülkelerini işgal etmesiyle İstanbul’a gelip Sultan İkinci Abdülhamid’in himayesine sığınan Hacı Köroğlu’nun mektubudur. Kendisini tahtın varisi olarak bildirmesine rağmen mevcut yayınlardaki Hokand hanları listelerinde Sultan Bahadır ve Sultan Rüstem isimlerine rastlayamasam da veraset gibi ciddi bir iddiayı dikkate değer buluyorum.


METİN:

HÜVE

ATEBE-İ FELEK-MERTEBE-İ HAZRET-İ HİLAFETPENAHİYE


Cenab-ı Hak halife-i rûy-i zemîn şevketlü Sultan el-Gazi Abdülhamid Han-ı Sani efendimiz hazretlerini erike-i saltanat-ı mülûkânelerinde ber-karar buyursun, Amin
.
Abd-i ahkarî Kokan Şahı Sultan Bahadır Han Gazi hazretlerinin hafidi olup pederim Sultan Rüstem zaman-ı saltanatında on iki sene vuku’ bulan muharebat neticesi pederim hân-ı mumaileyh ile beş nefer kardeşim şehiden vefat ettiklerinden taht-ı himayemizde bulunan ülkemiz zabt edilmekle perişaniyetimizi mucib olup hayli bir müddet Rusya devleti taht-ı himayesinde bulunmağla bazı günâ vuku’ bulan tecavüzatına tahammül etmekten aciz kalmağla payitaht-ı saltanat-ı hazret-i hilafetpenahilerine arz u hacât ve dehalet etmek üzere Hicaz’a azimet ve bu kere avdet eylemiş olduğumdan ifade-i meram ediyorum. İktiza-yı meşrutiyet pederimden mevrûs ülkelerimizin tarafıma iadesi zımnında himaye buyurulması ve hanzade olduğumu müsbit yedimde mahfuz bulunan şeceremden müsteban buyurulacağı gibi nişane olarak sol bacağımda mühür nişanesi de mevcud bulunduğu maruzdur. Ferman.

Kokan Hanı Sultan Bahadır Han Gazi hafidi
ve Rüstem Hanzade el-Hac Köroğlu
[Mühür=Köroğlu Hacı bin Rüstem-i Mirahur ]


Yorumlar