TERSANE AMELESİ KIYAMI


Sultan Abdülhamid’in son zamanlarında Tersane işçileri de gösteri ve yürüyüş yapmışlar. Belgede "kıyam" kelimesi ile karşılandığına göre gayet büyük boyutlu bir eylem olmalı. Gezi Direnişinde Başbakanlık Ofisi’nin bulunduğu Beşiktaş’a yönelik gözü kara eylemler yapılmıştı. İlginçtir Tersane işçileri de hedeflerine Sultan’ın Yıldız Sarayı'nı koymuş olmalılar ki bin kişiden fazla bir kalabalıkla Beşiktaş’a doğru yürüyüşe geçmişler. Yürüyüş öğrenildiği anda Abdülhamid’in baş hafiyelerinden Fotoğrafçı Bahriyeli Miralay Ali Sami’ye telgrafla haber veriliyor. Hafiye de bunu anında saraya ulaştırmış olmalı ki cevaben Mabeyn Başkâtibi Tahsin Paşa imzasıyla Beşiktaş’a gelmelerinin engellenmesi yönünde talimat verildiği padişaha bildiriliyor.
METİN
SURET
Ser-Fotoğrafi-i Hazret-i Şehriyari Miralay Ali Sami Bey'e
Şimdi bini mütecaviz Tersane amelesi bi’l-kıyam Beşi[k]taş’a doğru hareket ettikleri maruzdur
Kulları Kemal
Mabeyn Başkatibinin Padişaha Arzı:
Azimetlerine meydan verilmemesi ve ??? arz ve iş’ar kılınması telgrafla Bahriye Nezareti’ne ve azimetlerinin men’i Beşiktaş Zabıtası’na ve İkinci Fırka-i Hümayun Kumandanlığına tebliğ olunduğu maruzdur.
9 Ca. 1325 [20 Haziran 1907]
Abd-i Memlukleri
TahsinYorumlar