MİRAC KANDİLİ TEBRİKİ


Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi’nin Sultan İkinci Abdülhamid’e yazmış olduğu Mirac tebriknamesi.
METİN:
Hâk-i pâ-yı meʼâlî-ihtivâ-yı Cenâb-ı Hilâfet-penâhîlerine maʼrûz-ı abd-i memlûkleridir
Mübeşşir-i mü’minîn olan mi’râc-ı bâhirü’l-ibtihâc-ı Cenâb-ı Risâlet-penâhî leyle-i celîlesinin hakk-ı Hümâyûn-ı mekârim-makrûn-ı Hazret-i Padişâhîlerinde sabâhü’l-hayr-ı yümn ü mes’adet ve incilâ-gâh-ı envâr-ı ilhâmât-ı Sübhâniye olan kalb-i Hümâyûn-ı Mülûkânelerinin bu gibi nice leyâlî ve eyyâm-ı mübâreke idrakiyle mazhar-ı meserret olması de’avât-ı icâbet-âyâtını tizkâr ve tilâvetle îfâ-yı vecîbe-i mukaddese-i memlûkiyyet ve teveccühât-ı cihân-derecât-ı Cenâb-ı Zıll-ı İlâhîlerinin hakk-ı bendegânemde bekâ ve devâmı teferru’âtına bu vesîle-i cemîle ile de mübâderet kılındığı rehin-i ilm-i kâ’inât-ârâ-yı Şâhâneleri buyuruldukda her halde emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emri ve’l-ihsân Efendimizindir. 27 Receb 1317 [1 Aralık 1899]
Abd-i Memlûkleri
Yusuf İzzeddin


Yorumlar