DEMİRCİ MEHMED EFE’NİN AYAN MECLİSİNE ULTİMATOMU


Demirci Mehmed Efe Yunanlıların İzmir’e çıktığı ve oradan Batı Anadolu’ya yayıldığı bir zaman diliminde Kuva-yı Milliye kumandanı olarak Yunan işgaline karşı koymuştur. Çok geçmeden Büyük Millet Meclisi’nin emirlerine karşı gelerek isyancı durumuna düşse de o ilk zamanlardaki direnişi ile büyük kahramanlık gösterdiği tartışılamaz. Bu dönemine ait İstanbul’da Meclis-i Ayan’a çektiği telgrafta da bunun izleri görülmektedir. Okuma yazma bilmeyen cahil bir adam olduğu söylenen Efe’nin ağzından yazılan bu telgraf metninin sahibi acaba kimdir? Galib Hoca müstear adıyla o havalide çete faaliyetlerine katılan Celal Bayar'a ait olma ihtimali söz konusudur.  Muhtevası ve belagatı itibariyle dikkat çekici bu metinde Ayan Meclisi’ne yönelik “Muktedir iseniz Yunan zulmünü önleyiniz, değil iseniz meselenin hallini bana bırakınız” anlamındaki hitabı özellikle dikkat çekicidir.
TELGRAF METNİ:
MECLİS-İ AYAN RİYASET-İ CELİLESİNE
TARİH:2 Mart 1336 [2 Mart 1920]
MAHRECİ: Nazilli
Ödemiş’in Adagide nahiyesinin Çamlıca karyesiyle kura-yı sairesinde Yunan kuva-yı işgaliyesinin taht-ı esaretinde yaşamak bedbahtlığında bulunan Müslümanların geceleri hanelerinin kapıları baltalarla kırıldığı, erkekleri karakola götürülmek bahanesiyle karyeler haricinde koyun boğazlar gibi bir suret-i feciada şehid edildiği ve muhadderat-ı İslamiyenin ırzlarına taarruz olunduğu ahîran Ödemiş cephesinde mücahidînimiz tarafından esir edilen Yunan Nizamiye İkinci Fırka nakliye efradından Nasu oğlu Yorgi Segororos’un[?] bi’r-rıza verdiği ifadeden anlaşılmıştır. Biz sulh konferansının hakkımızda her halde âdilane olacağını zannettiğimiz karar-ı kat’isine intizaren Kuva-yı Milliye’miz menâtıkında iş ve güçleriyle meşgul Rum unsuruna medeni milletlere yakışacak surette gayet güzel muameleler yapmakta can ve mal ve namuslarını daima taht-ı emniyette bulundurmakta olduğumuz halde Yunan barbarlarının biçare Müslümanlara karşı bî-rahimane tatbik etmekte olduğu imha siyaseti artık sabrımızı tükenecek bir şekil iktisab eylemiştir. Şimdiye kadar mezalim ve fecayi-i Yunaniyeden haberdar oldukça Dersaadet’deki Devlet-i Muazzama mümessillerine, İzmir’deki Yunan kıtaat-ı askeriye kumandanına keşide ettiğim protesto telgrafnamelerinin hiçbir semere-i fiiliyesi görülmemiştir. Bu defaki telgrafımın da aynı akıbete uğraması muhtemeldir. Binaenaleyh feryad-ı istimdadı ayyuka çıkan ve gün be gün maruz kaldığı taarruzat ve tecavüzat-ı gaddarane ve zalimane dolayısıyla bir hayat-ı cehennemi imrar etmekte bulunan masum dindaşlarım namına zât-ı devletlerine hitab ediyorum. Muktedir iseniz men’-i esbabının temini, değilseniz icabı buraca te’min olunmak üzere keyfiyetin taraf-ı aciziye tebliğine inayet buyurulmasını istirham eylerim efendim.
19 Şubat 1336 [19 Şubat 1920]
Nazilli, Aydın ve Menteşe ve Havalisi Umum Kuva-yı Milliye Kumandanı
Demirci Mehmed EfeYorumlar