TARİH-İ OSMANİ ENCÜMENİ MECMUASI"Tarih-i Osmani Encümeni" Cumhuriyet'ten sonra kısa bir süre "Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti" olarak anıldı ve sonrasında da günümüzün "Türk Tarih Kurumu" haline dönüştü. Bu ilk encümenin yayın organı da "Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası"dır. Bundan 105 yıl önce 14 Nisan 1910'da ilk sayısı yayınlanmıştır. Bu ilk sayının ilk makalesi de Abdurrahman Şeref Efendi'nin "Evrak-ı Kadime [metin üstünde Atika yazılıdır] ve Vesaik-i Tarihiyyemiz" adlı makalesidir. Tarihçiliğimiz açısından belgelere verilen önemin bir göstergesidir. İnternet ortamında metinleri bulunabiliyor. 105 yıl önce de arşiv belgelerimizin ne kadar feci ortamlarda bulunduğunu, o zamanlar dile getirilen niyetlerin günümüzde de tam manasıyla tahakkuk ettirilemediğini gördükçe hüzünlenmekten başka bir şey gelmiyor elden...Yorumlar