KİLİS’TE FRANSIZ İŞGAL KUVVETLERİNİN DAĞITTIĞI ZULÜM VE KAN DOLU BİLDİRİ


Fazla izaha lüzum yok, metin rahat anlaşılıyor. Fransız işgalcileri Kilis’te öyle bir bildiri dağıtmışlar ki Sivaslı kadınlar dehşete kapılıp bunu protesto ederken işgalcilerin niyetlerinin engellenmesi için dünyaya çağrıda bulunuyorlar.
BABIALİ
SADARET-İ UZMA
ŞİFRE KALEMİ
SURET
Adana vilayetimizin Kilis kasabasındaki Fransız Kuvve-i İşgaliyesi kumandanının ahali-i mahalliyeye hitaben neşr u ilan ettiği beyannamenin elimize geçen bir suretini aynen zîre derc ile nazar-ı ıttılaınıza arz ederiz.
1-Ne içün taşındığını bile tahkika lüzum görmeksizin üzerinde revolver bulunan bir adamın bila sual vela cevap kurşuna dizileceği.
2-Bir kargaşalık zuhurunda telef olacak veyahut yaralanacak bir Fransız neferine mukabil yerliden iki adamın kurşuna dizilmesi ve bunların da kur’a ile intihabı.
3-Bir pencereden bir silah atılırsa o hanenin yakılması
.
4-Hükûmet-i Osmaniye memurlarının hakk-ı idare ve hakimiyetlerinin iskatı.
5-Sokakların mitralyöz ve bomba ve gazlı obüslerle süpürülmesi
Gibi tedabir-i zecriye [önleyici tedbirler] doğrusu Kurun-ı Vusta’da [Ortaçağda] bile emsali görülmemiş vahşetlere benzer şeyler olduğu gibi bu güne kadar Afrika içerisindeki vahşilere bile tatbik edilmemiş bir muamele-i gayr-i insani olmasına ve asırlardan beri şanlı bir tarihe ve kadim bir medeniyete sahip olan Müslümanlara karşı şu yolda muamele edilmesi Müslümanların Afrika vahşilerinden aşağı tutulmakta olduğu fikrini hasıl etmekte bulunmasına mebni Garp Medeniyeti’nin henüz bizim vâkıf olmadığımız yeni bir usûl-i işgali v------------ r. [telgraf deşifre edilirken operatörler bu boşluktaki kelimeyi çözememişlerdir] Bu ve aksi halde Avrupa ve Amerika’nın hür ve medeni tanıdığımız milletleri nezdinde mezkur beyannameyi şiddetle protesto eyleriz.
HUZUR-I SAMİ-İ SADARETPENAHİYE
Sivas’ta müteşekkil Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti tarafından Dersaadet’te İtilaf mümessillerine keşide kılınarak bir sureti vilayete tevdi’ edilen protesto bera-yı malumat bâlâya naklen arz olunur. 24 Kanun-ı Evvel 1335 [24 Aralık 1919]
Sivas Valisi
Reşid

Yorumlar