TARİHÇİNİN MAKÛS TALİHİ (Vakanüvis Ahmed Lutfi Efendi’nin Hak Arama Mücadelesi)Ahmed Lutfi Efendi (1817-1907) çok saygın bir Osmanlı âlimi ve devlet adamıdır. Devlete çok çeşitli kademelerde hizmet vermiş, Vakanüvislik görevinde bulunduğu yıllarda kaleme aldığı 16 ciltlik “Tarih”i unutulmazlar arasına girmesini sağlamıştır. Devletin resmi tarihçisi olarak hizmet verdiği yıllara ait hak ettiği ücretleri alamamış ve bir dilekçeyle müracaat ederek hakkını aramıştır. Ahmed Lutfi Efendi’nin bu dilekçeyi verdiği tarih 13 Mart 1900’den biraz öncedir ve 83 yaşına kadar 34 yıl vakanüvislik yaptığı halde tahsisatını alamamış olması ilginç bir keyfiyettir.


METİN:
Maʻrûz-ı Dâʻî-i Kemîneleridir ki,
Leffen takdim kılınan müzekkire-i resmiyede muharrer olduğu veçhile abd-i dâʻîleri seksen iki sene-i Hicriyesinde [tam tarih 6 Şevval 1282-22 Şubat 1866] şehrî tahsisat-ı kadimesiyle vakʻanüvislik hıdmetine meʼmûr olarak sâye-i ihsan-vâye-i hazret-i pâdişâhîde hıdmet-i mezkûreye müdâvemet-i fakîrâneme bir cân-ı celî olmak üzere dîvanlar dolusu mehâmid ve evsâf-ı âliye ve hayrât u müberrât ve muvaffakiyyât-ı seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhîyi şâmil manzûmât ile berâber kırk bir senesinden [1825] seksen sekiz senesine [Bu tarih 1871’e tekabül etmekte ise de mevcut esere daha sonra ilaveler yapılmış ve son haliyle Hicri 1296-Miladi 1879’a kadar gelmektedir] kadar elli sekiz seneliğe yakın havâdis ve vukûʻât-ı Devlet-i Aliyye-i ebed-müddeti câmîʻ tahrîr ve takdimine muvaffak olduğum maʻa zeyl on iki cild [bugün elimizde mevcut Tarih, 15 cildi Sultan Abdülhamid’e takdim edilen, 16. Cildi müsvedde halinde bir eserdir] tarihlerime karşu ara sıra mübârek ve mesʻûd kariha-i ilhâm-nümûd-ı cenâb-ı veliyy’i-niʻmetden olarak ihsan buyurulan atâyâ ve sadakât-ı seniyyeden başka vakʻanüvîslik hıdmetîçün Maliye Hazine-i Celîlesince mukayyed mezkûr tahsîsâta henüz destres olamadığıma ve kıdem-i ubudiyyet ve emekdârlığıma ve hususiyle yirmi beş seneye yakındır Şûrâ-yı Devlet azalığı fahriyyen edâ eylemekde olduğuma merhameten hakk-ı sarihim olan tahsîsât-ı muharrerenin kaydına bilmürâcaʻa şimdilere kadar terâküm eden hukukumun ihkâkına inâyet-i aliyye-i cenâb-ı sadaret-penâhîlerini istirhâm ederim. Ol bâbda ve her hâlde emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Şûrâ-yı Devlet aʻzâsından
Vakʻanüvîs Ahmed Lutfî
dâʻîleri

Yorumlar