KIYAMET GÜNÜNDE ELİM YAKANDA OLSUN


Yüz yıl önce dünyayı savaş belası kasıp kavururken Bağdat’tan Sultan Reşad’a gönderilmiş bir mektup. Dili oldukça sade, rahatlıkla anlaşılıyor. Yüzbaşılıktan emekli edilen eski bir askerin çektiği sıkıntılardan iyice bunaldığı bir anda gözünü karartıp, padişaha ağzına geleni saydırdığı sözler inanılmaz. Kâğıda dökülmüş bu sözler, profesyonel askerlerin en azından bir kısmının, vatan-millet diyerek güle oynaya askerlik yapmadığının bir göstergesi.
METİN:
Veliyy-i Nimetimiz Efendimiz Padişah-ı İslam Sultan Mehmed Reşad Efendimizin Huzur-ı Âlîsine
Vaktiyle çocuk iken mekteb-i askerî hocalarının tahrik ve teşvikiyle mektebe cebren alındık. Zabit olduktan sonra, yirmi sene sonrası arkadaşlarım binbaşı iken beni yüzbaşılıkla yedi yüz yirmi bir kuruşla tekaüdlük çerağ ettiniz. Son derecede zulme uğramışım. Huzurunuza halimi telgrafla şikâyet-i hal ediyor isem bir netice çıkmıyor ve tahsis olunan tekaüd maaşımdan her ayda üç yüzer kuruş kesiyorlar. Bağdad’ın zulmü bizleri yaktı. Dört yüz kuruşla idare olunmuyor. Kırk dört yaşında iken tekaüd olunduk. Vaktiyle bizleri kör bıraktılar, sanat öğrenmedik. Şimdi ise dûn maaşla on üç nüfus ailenin idaresinden aciz kalmışım. Ya maaşımın tezyidi ve yahud terfian rütbemin iadesi ve yahud Bağdad etrafında mülkiye kaymakamlığıyla istihdamım ve yahud katlime ferman… Huzur [fazladan yazılmış] yarın kıyamet gününde huzur-ı Rabbü’l-Aleminde elim yakanda olsun. Ol babda ferman.
21 Kanun-ı Evvel sene 331 [3 Ocak 1916]
Nefs-i Bağdad’da Alay 24 Süvari Aşiret Bölük 4
Yüzbaşılıktan mütekaid
Ahmed Nuri b. Emin Harput

Yorumlar