FEYLESOF RIZA TEVFİK’İN DAYAK YEMESİ


1912 Şubat ayında tarihimize sopalı seçimler olarak geçen meşhur seçimlerin ardından ortalık epey karışıktır. Bu hengâmede Rıza Tevfik Gümülcine’ye gider. Orada İtilafçı Gümülcineli İsmail Hakkı’ya misafir olur. Rum Arhimandriti ile pek sıkı fıkı, sarmaş dolaş pozlar verince kimliği meçhul şahıslar tarafından darp edilir. Hemen hükümet konağında korumaya alınıp, tedavisi cihetine gidilir.
Rıza Tevfik bu olayı elçiliklere bildirerek tüm dünyayı ayağa kaldırmak ister, sonra vazgeçer. Gümülcine’den İstanbul’a Sadrazam Said Paşa’ya bir telgraf çeker ama oldukça iğneleyici, hakaret içeren ve protest bir telgraftır. Sadaret’e gelen telgraf içerdiği protesto önemsenmeden hemen Dâhiliye Nezareti’ne gönderilir. Rıza Tevfik’i darbedenlerin ortaya çıkarılması ve hukuka uygun bir soruşturma yapılması emredilir.
Bu telgrafta öne çıkarılması gereken husus o “zalim ve kan dökücü” İttihat ve Terakki’ye hem de kudretli döneminde, “Feylesof Rıza Tevfik” ismiyle mektup yazan eski İttihatçı, yeni İtilafçının hakaretamiz sözlerine tahammül edilip, hiçbir şekilde dokunulmamasıdır.
METİN:
DAHİLİYE NEZARETİ VEKALET-İ CELİLESİNE – TELGRAF
12 Mart 1328 [25 Mart 1912]
Mebusin-i sabıkadan Rıza Tevfik Bey tarafından gelen telgraf zîrde naklolundu. İbârâtı senâverlerine ve İttihad ve Terakkî Cemiyeti’ne ta’rîzi havi ise de bunun ehemmiyeti olmayıp hukuk-ı kanuniyenin istîfâsıyla îfâ-yı ma’delet lazım geleceğinden dâriblerin istintak ve muhakemelerinin tesrî’i için vilayete emir verilmesi ve menşe’ ve münazaa ne gibi sözlerdir ve dâribin kimlerdir isti’lâmıyla inbası lüzumu tebliğ olunur.
Suret
Dersaadet’de Sadrazam Said Paşa’ya
En aciz bir Osmanlının hukukunu bile temin edeceğinizi bana vaktiyle söylemiş idiniz. İttihad ve Terakki haydudları beni tepeledi. Siz onların sadrazamısınız. Sizi tarih-i Osmani, millet ve medeniyet nâmına tebrik ederim.
Feylesof Rıza TevfikYorumlar