SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD'İN HAL' FETVASI

Tarihî Bir Belge Sureti: Sultan İkinci Abdülhamid’in Hal’ Fetvası Sureti;

Sultan İkinci Abdülhamid burada yer alan fetva ile tahtından indirilmiştir. 

HÜVE

BAB-I FETVA
DAİRE-İ MEŞİHAT

SURET-İ FETVA

İmâm-ül Müslimin olan Zeyd, bazı mesâil-i mühimme-i şer’iyyeyi kütüb-i şer’iyyeden tayy u ihraç ve kütüb-i mezkûreyi men’ ve hark u ihrâk ve Beytülmâl’de tebzîr ü isrâfla müsevveğ-i şer’î hilâfında tasarruf ve bilâ-sebeb-i şer’î katl ü habs ve tağrib-i raiyye ve sâir-gûne mezâlimi i’tiyâd eyledikten sonra salâha rücû etmek üzere ahd ü kasem etmiş iken yemininde hânis olarak ahvâl ve umûr-ı Müslimîni bi’l-külliye muhtel kılacak fitne-i azîme ihdâsında ısrâr ve mukatele îkâ’ etmekle men’a-i Müslîmin Zeyd-i mezbûrun tagallübünü izâle ettiklerinde bilâd-i İslâmiyyenin cevânib-i kesiresinden mezbûru mahlû’ tanıdıklarına dâir ahbâr-ı mütevâliye vürûd edip mezbûrun bekâsında zarar muhakkak ve zevâlinde salâh melhuz olmağın Zeyd-i mezbûra İmamet ve Saltanattan ferâgat teklif etmek veya hâl’ eylemek suretlerinden hangisi erbâb-ı hall ü akd ve evliyâ-yı umûr tarafından ercah görülürse icrası vacib olur mu?

El-cevâb:Olur
Ketebehü’l-Fakîr es-Seyyid Mehmed Ziyaüddin
Ufiye anhüYorumlar