SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN'I RAHMETLE ANIYORUZ


Sultan İkinci Abdülhamid Han, hiç tartışmasız son Türk Hakanı'dır. 97 yıl önce 10 Şubat 1918'de, zorunlu ikamete tabi tutulduğu Beylerbeyi Sarayı'nda vefat etmiştir. Her türlü spekülasyondan, şartlanmalardan uzak, günahları ve sevapları ile değerlendirilmesi gereken bir hükümdardır. Devletin en muhataralı zamanlarında, içeriden ve dışarıdan gelen bütün darbelere dirayetiyle karşı koymuştur. Yıkılıp gitmekte olduğunu, tarih sahnesinden çekilmekte olduğunu fark ettiği Devlet-i Aliyye'nin küllerinden yeni bir devletin doğması için gösterdiği çabalar inkar edilemez. Teknoloji, eğitim ve askerliğe verdiği önemle Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadroların mükemmel yetişmesini sağlamış ve sırf bu sebeple bile her zaman için dualarla, rahmet niyazıyla anılmaya hak kazanmıştır. Buradaki belge vefatından sonra Hanedan-ı Saltanat Nizamnamesi gereği uyulan prosedürü aktaran, Enver Paşa imzalı bir belgedir.
METİN:
Beylerbeyi Sahilsaray-ı Hümâyûnu’nda ikâmet etmekte olan hakan-ı sâbık Sultan Abdülhamid Han-ı Sânî bin cennet-mekân Sultan Abdülmecid hazretlerinin bin üç yüz otuz altı sene-i hicriyesi şehr-i Rebiü’l-âhirinin yirmi sekizinci ve bin üç yüz otuz dört senesi Şubat’ının onuncu Pazar günü ihtikanü’r-riʾe ve ozima-yı riʾevi neticesi olarak tahaddüs eden zaʿaf-ı kalb sebebiyle mezkûr saray-ı hümâyûnda irtihâl-i dâr-ı bekâ eyledikleri tabîb-i husûsîleriyle etıbbâ-yı müdâviye ve hükûmetçe muʿâyenelerine meʾmûr edilen diğer etıbbâ-yı mütehassısa taraflarından müştereken iʿtâ ve makâm-ı Sadâret’den 15 numerolu ve 11 Şubat sene 1334 târîhli tezkire-i hususiye ile arz-ı atebe-i ulyâ kılınan protokol ile iki kıtʿa rapor mündericâtından anlaşılmasına binâʿen şeref-sadır olan irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî mantûk-ı âlîsine tevfîkan naʿş-ı mağfiret-nakşları cedd-i emcedleri cennet-mekân Sultan Mahmud Han-ı Sânî hazretlerinin medfûn bulundukları türbe-i şerîfe defnedilmiş ve mezkûr raporlar usûlen Hazine-i Evrâk’da hıfz olunmak üzere ber-mentûk-ı emr u fermân-ı hümâyûn baş kitâbetden bâ-tezkire-i hususiye aynen Bâbıâlî’ye iʿâde kılınmış olmağla Hânedân-ı Saltanat Nizâmnâmesi’nin mevâdd-ı mahsûsası mûcebince muʿâmelât-ı mukteziyenin îfâsı zımnında işbu vesîka bi’t-tanzîm tarafımızdan imzâ olundu.
10 Cumadelahire 1336 / 23 Mart 1334
Sadrazam vekili Enver / Ayandan /Ayandan


Yorumlar