SAHAF ÇARŞISINDA KİTAP MÜZAYEDESİ


Ruzname-i Ayine-i Vatan gazetesinin 20 Rebiülevvel 1285 tarih ve 47 numaralı nüshasından bir ilan naklediyorum. Fransa tebaasından ve matbaacı esnafından olup vefat eden Mösyö Kayol’un Fıkıh, Tarih, Edebiyat ve sair konularda nefis el yazısı ile2500 cilt yazma eserinin müzayede ilanı yayınlanmış. Sahaf Çarşısı bildiğimiz aynı isimle bahsediliyor ve haftada iki gün Çarşamba ve Perşembe günleri müzayede yapılacağı belirtiliyor.

METİN:Fransa Devleti tebaasından ve basmacı esnafından müteveffa Mösyü Kayol’un ilm-i fıkıha dair ve tevarihe ve edebiyata ve nücuma ve saireye mütedair a’lâ el yazısıyla olarak ikibin beş yüzden ziyade cem’ eylemiş olduğu kütüb ve resail-i mütenevvia işbu Rebiülevvel’inin ikinci Çarşamba gününden bed’ edilerek haftada iki gün yani Çarşamba ve Perşembe günleri saat dörtten dokuza kadar Sahaf Çarşısı’nda müzayede olunacağı.

Yorumlar