ÇAPRAZ İSTİHBARAT


Sultan İkinci Abdülhamid en değer verdiği istihbaratçısı, yaveri, otuz yaşında paşa yaptığı adamı, sütkardeşi Esvabçıbaşı İsmet’in oğlu Fehim Paşa’yı da bir başka istihbaratçısına izletiyormuş. Üsküdar Mutasarrıfı Hamdi de Abdülhamid’in güvendiği adamlardandır. Belki Fehim Paşa’nın da Hamdi Bey hakkında istihbaratı vardır. Şu jurnalleri yakmasalardı tarihi ne kadar canlı ve renkli okurduk, kimbilir!

METİN:

Üsküdar Mutasarrıflığı
Aded
1018

Bahriye Ferîkânından Emin Paşa Hazretlerinin dün gece saat sekizde istimbotla Üsküdar İskelesine çıkarak arabaya râkiben efrâd-ı müstebdilesinin yoklaması içün Anadolukavağı’na azimet etdiği.
Yâver-i Husûsî-i Hazret-i Şehriyârî Fehim Paşa’nın dün akşam Üsküdar İskelesinden kayıkla Beşiktaş’a azîmet ve leylen saat üçde maiyyeti ile birlikte avdet eylediği maʻrûzdur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men-lehül emrindir.

15 Teşrinievvel 1318 [28 Ekim 1902]

Üsküdar Mutasarrıfı
bende
Hamdi


Yorumlar