SEN Kİ FRANÇE VİLAYETİNİN KRALI FRANÇEŞKO'SUNKanuni Sultan Süleyman Han’ın Ocak 1526’da Fransa Kralı Fransuva’ya gönderdiği name-i hümayunun elkab bölümünden;

“Ben ki sultânü's-selâtîn ve burhânü'l-havâkîn tâc-bahş-ı hüsrevân-ı rû-yi zemîn zıllullâhi fî'l-arz Akdeniz'in ve Karadeniz'in ve Rumili'nin ve Anadolu'nun ve Karaman'ın ve Rûm'un ve Vilâyet-i Zülkadriye'nin ve Diyâr-ı Bekr'in ve Kürdistân'ın ve Azerbaycân'ın ve Acem'in ve Şâm'ın ve Haleb'in ve Mısr’un ve Mekke'nin ve Medine'nin ve Kuds'ün külliyen Diyâr-ı Arab'ın ve Yemen'in ve daha nice memleketlerin ki âbâ-i kirâm ve ecdâd-ı ızâmım enârallahu berâhinehüm kuvvet-i kâhireleriyle feth etdikleri ve cenâb-ı celâlet-me’âbım dahi tîg-ı âteş-bâr ve şemşîr-i zafer-nigârım ile feth eyledüğim nice diyârın sultânı ve padişâhı Sultân Bayezid Han oğlu Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman Şah Han'ım,
sen ki Françe vilâyetinin kralı Françeşko'sun”


Bu name-i hümayun günümüzde Fransa "La Bibliothèque Nationale"de saklanmaktadır. Nasıl korumuşlarsa pırıl pırıl günümüze intikal etmiştir. Bu tarihte Fransa Kralı'ndan gönderilmiş olup mutlaka arşivlerimizde bulunması gereken cevabi name veya nameler arşivlerimizde yoktur.

Yorumlar