MERSİ, BONJUR, BONSUVAR NE DEMEK?


Resimli Mecmua’nın 61. Sayısında ülke gündemiyle alâkalı bir bahis gördüm, sizler için aktarıyorum. “Tok Sözlü” müstearıyla yazan bu şahsın gerçek kimliğini bilenler lütfederler ise çok hora geçer.

METİN:

Bu kelimeleri Türklerin ağzından işitmek bilseniz ne acı… Daha beş dakika evvel idarehanemize gelen okuyucularımızdan ikisi pek tabii şekilde bu kelimeleri söyleyip gittiler. Bunlar bize (Mersi) diyeceklerine (gözünüz kör olsun!) deseydiler bu kadar fenamıza gitmezdi. Pek kibar bir tavırla (Mersi) diyeceklerine alelade (eyvallah) deseydiler daha çok makbule geçerdi.

Yazık yazık… Biz milliyete merbutiyeti yalnız hudutları kahramanca müdafaada, şerefli bayrağı korumada zannediyoruz. Bir millete (millet !) diyebilmek için onun her şeyden evvel bir lisanı olması lazım gelir.

Diyeceksiniz ki, bizim de bir lisanımız vardır. Evet var. Fakat düşman lisanlarının hâkimiyeti altında… Bir hamle edip en ümitsiz anında bütün bir cihana karşı koyan, muzaffer olan Türk, lisanını ihmal ediyor.

Bir zamanlar Arap, Acem lisanlarının kelime hücumlarına lakayd kalmışız. Bir asırdan beri ise bütün dünya lisanları Türk dilini didim didim didikliyor. Türk’ün münevverleri öz ana lisanına bütün bütün yabancı oldular. Anadolu’nun saf ve necip Türk’ü, münevver dediğimiz insanların laflarını anlamıyor. Bu ne acı ve ne acınacak haldir.

Burada gençlere büyük bir vazife düşüyordu. Yabancı millet lisanlarının kelime hücumuna yalnız gençler karşı koyabilecekti. Fakat yazık… Gençler hala vazifelerini benimsemiyorlar.

Biz, Türk vatanında her Türk’ün Türkçe söylemesini isterke

n kendimiz Türkçe konuşmaz ve bu hususta la-kayd kalırsak bize bütün dünya elbette güler.

Gençler!

Kendinize güldürmeyiniz. Sözlerinize dikkat ediniz. El milletlerin kelimeleri Türk lisanını kirletiyor ve düşmanları güldürüyor. Türk lisanının ku[r]tuluş ve yücelişi sizin himmetinizle olacaktır.

Bu yolda size (çalışınız) değil, (Harp ediniz) diyeceğim. Bu harp toplu, tüfenkli harplerden daha büyük, daha mukaddes olacaktır. Bunun zaferi:
(Türk Benliğinde Yücelmesi)dir.

Bunu böyle bilip işe başlayınız. Gelecek sayılarımızda muvaffak olabilmek için hangi yollardan yürümek ve ne yapmak icap ettiğini bildiğimiz kadar, elimizden geldiği kadar göstermeye çalışacağız.


TOK SÖZLÜ


Yorumlar